Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Energía y Sostenibilidad
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 N/A
  A2 N/A
  A3 N/A
  A4 N/A
  A5 N/A
  A6 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A8 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Choose B Code Knowledge
  B1 Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.
  B2 Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de energías renovables
  B3 Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de energías renovables.
  B4 Identificar las características de la generación eléctrica española
  B5 Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables
  B6 Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.
  B7 Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.
  B8 Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial
  B9 Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente
Choose C Code Skill
  C1 Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético
  C2 Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales
  C3 Saber realizar proyectos de Parques Eólicos
  C4 Saber realizar proyectos de Sistemas Eólicos aislados de red
  C5 Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Térmicas
  C6 Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a red
  C7 Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas aisladas de red
  C8 Saber realizar proyectos de Instalaciones Geotérmicas
  C9 Identificar y saber calcular aplicaciones de las tecnologías de Células de Combustible y de la tecnología del hidrógeno
  C10 Identificar las características y tecnologías del almacenamiento de energía y sus aplicaciones
  C11 Saber realizar proyectos de Instalaciones de Biomasa
  C12 Saber realizar proyectos de Instalaciones de Cogeneración
  C13 Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables
  C14 Saber implantar en la Empresa políticas de sustitución, ahorro y eficiencia energética
  C15 Saber realizar auditorías energéticas
  C16 Saber realizar auditorías medioambientales
  C17 Identificar características, infraestructuras y marco normativo del el sector energético español
  C18 Coñocer as tecnoloxías de xeración marinas
  C19 Coñocer as tecnoloxías convencionais e emerxentes no ámbito da enerxía
  C20 Capacidade para integrar as competencias específicas da 1 á 19 nos traballos e proxecto relacionados co sector enerxético e medioambiental
Choose D Code Competences
  D1 Desarrollo de pensamiento crítico.
  D2 Capacidad para realizar una investigación independiente
  D3 Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario
  D4 Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo
  D5 Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información
  D6 Capacidad de organización y planificación
  D7 Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo
  D8 Iniciativa y espíritu emprendedor
  D9 Motivación por la calidad.
  D10 Sensibilidad por temas medio ambientales.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000