Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Xestión e Tecnoloxía de Estruturas e Instalacións
 Materias
  Instalacións Térmicas
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • saber
 • saber facer
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
 • saber
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
 • saber
 • saber facer
CG1 Capacidade para a redacción, dirección e desenvolvemento de proxectos no ámbito da construción
 • saber
 • saber facer
CG2 Coñecemento en materias tecnolóxicas, que lles capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e lles dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións
 • saber
 • saber facer
CG3 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas
 • saber
 • saber facer
CG4 Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, peritacións, estudos, informes e outros traballos análogos
 • saber
 • saber facer
CG5 Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento
 • saber
 • saber facer
CG6 Capacidade de analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas
 • saber
CE1 Coñecemento e manexo da normativa xeral e específica de aplicación ao sector da construción
 • saber
 • saber facer
CE2 Dominio dos métodos de elaboración de informes e outros documentos técnicos específicos
 • saber
 • saber facer
CE4 Implantación e aplicación das políticas de seguridade e prevención de riscos no sector da construción
 • saber
CE5 Coñecemento e aplicación das técnicas e aspectos legais para o deseño de construcións
 • saber
 • saber facer
CE6 Capacidade para planificar as necesidades e servizos demandados polas edificacións
 • saber
 • saber facer
CE7 Implantación e aplicación dos criterios de sustentabilidade dirixidos a todas as fases do proceso construtivo, con especial atención á eficiencia enerxética
 • saber
CT1 Desenvolvemento de competencias intelectuais, organizativas e comunicativas axeitadas ao traballo académico e profesional
 • saber
 • saber facer
CT2 Pensamento crítico.
 • saber
 • saber facer
CT4 Aprendizaxe autónoma e auto dirixida
 • saber
 • saber facer
CT6 Uso de tecnoloxías.
 • saber
 • saber facer
CT9 Rigor e responsabilidade no traballo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT11 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica para comunicarse con persoas non expertas
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000