Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Xestión e Tecnoloxía de Estruturas e Instalacións
 Materias
  Instalacións Térmicas
   Competencias
Código Descrición
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 Capacidade para a redacción, dirección e desenvolvemento de proxectos no ámbito da construción
CG2 Coñecemento en materias tecnolóxicas, que lles capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e lles dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións
CG3 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas
CG4 Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, peritacións, estudos, informes e outros traballos análogos
CG5 Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento
CG6 Capacidade de analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas
CE1 Coñecemento e manexo da normativa xeral e específica de aplicación ao sector da construción
CE2 Dominio dos métodos de elaboración de informes e outros documentos técnicos específicos
CE4 Implantación e aplicación das políticas de seguridade e prevención de riscos no sector da construción
CE5 Coñecemento e aplicación das técnicas e aspectos legais para o deseño de construcións
CE6 Capacidade para planificar as necesidades e servizos demandados polas edificacións
CE7 Implantación e aplicación dos criterios de sustentabilidade dirixidos a todas as fases do proceso construtivo, con especial atención á eficiencia enerxética
CT1 Desenvolvemento de competencias intelectuais, organizativas e comunicativas axeitadas ao traballo académico e profesional
CT2 Pensamento crítico.
CT4 Aprendizaxe autónoma e auto dirixida
CT6 Uso de tecnoloxías.
CT9 Rigor e responsabilidade no traballo.
CT11 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica para comunicarse con persoas non expertas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000