Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Proxectos de Enxeñaría
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantense todas as metodoloxías pero serán de maneira *telemática. Facilitarase aos alumnos todos os medios necesarios para o total seguimento da materia
* Metodoloxías docentes que se modifican
Todas as metodoloxías expostas realizaranse de forma *telemática.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
As *tutorías realizaranse no mesmo horario de forma *telemática
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
A exposición do proxecto realizarase cunha gravación dun vídeo por parte do grupo de traballo.
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
De acordo coas instrucións recibidas do Vicerreitorado de Ordenación Académica e Profesorado, deberanse contemplar o tres escenarios que se indican a continuación, cos seus correspondentes niveis de continxencia:
ESCENARIO 1. Modalidade presencial.
Toda a docencia realizarase *presencialmente, tanto as clases de teoría como as de prácticas, da forma habitual na materia nos anos anteriores a 2020.
ESCENARIO 2. Modalidade *semipresencial
No caso de activarse por parte das autoridades universitarias o ensino *semipresencial, dita circunstancia suporía unha redución dos aforamentos dos espazos docentes habitualmente empregados na modalidade presencial, polo que como primeira medida o centro proporcionaría ao profesorado da materia a información relativa aos novos aforamentos autorizados para os espazos docentes, ao obxecto de que poida proceder a reorganizar as actividades formativas do tempo que resta do cuadrimestre. É de sinalar que a reorganización a realizar dependerá do momento ao longo do cuadrimestre en que se active dita modalidade de ensino. Na reorganización dos ensinos seguiríase a seguinte pauta:
a) Comunicación. Informarase a todo o alumnado da materia a través da plataforma *FAITIC das condicións específicas en que se desenvolverán as actividades formativas e as probas de avaliación que resten para finalizar o cuadrimestre.
*b) Adaptación de atención de *tutorías e atención personalizada. As sesións de *tutorización poderán realizarse por medios *telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros de *FAITIC, etc.), no seu caso baixo a modalidade de concertación previa de data e hora nos despachos virtuais dos profesores.
*c) Actividades presenciais e non presenciais. Das actividades que resten para finalizar o cuadrimestre, identificaranse aquelas actividades formativas que poidan ser realizadas por todo o alumnado de forma presencial (priorizando as actividades prácticas na medida do posible) e as actividades formativas que se realizarán en modo remoto (as clases de teoría son a miúdo as que reducen menos a súa eficiencia con esta modalidade), aos efectos da planificación da súa realización efectiva.
d) Contidos a impartir e obxectivos de aprendizaxe. Non se modificarán os contidos a impartir nin os obxectivos de aprendizaxe como consecuencia desta modalidade de docencia.
e) Programación da docencia. Mantéñense os horarios das clases e os calendarios das diferentes actividades da materia.
*f) Bibliografía ou material adicional para facilitar a auto-aprendizaxe. O profesorado facilitará aos alumnos o material didáctico necesario para atender ás necesidades de apoio dos alumnos cara á materia, segundo as *circunstanciasque concorran en cada momento, a través da plataforma *FAITIC.
No que respecta ás ferramentas para empregar nas actividades formativas que se realicen en modo non presencial, utilizaranse prioritariamente as plataformas *CampusRemoto e *FAITIC, que poderán ser complementadas con outras solucións para abordar necesidades concretas que xurdan ao longo do período de clases.
ESCENARIO 3. Modalidade non presencial
No caso en que se active a modalidade de ensino integramente non presencial (suspensión de todas as actividades formativas e de avaliación presenciais) empregaranse prioritariamente as funcionalidades que ofrecen as plataformas dispoñibles na actualidade na Universidade de Vigo: CAMPUS REMOTO e *FAITIC. As condicións da reorganización a realizar dependerán do momento ao longo do cuadrimestre en que se active dita modalidade de ensino. Na reorganización dos ensinos seguiríase a seguinte pauta:
a) Comunicación. Informarase a todo o alumnado da materia a través da plataforma *FAITIC das condicións específicas nas que se desenvolverán as actividades formativas e as probas de avaliación que resten para finalizar o cuadrimestre.
*b) Adaptación e/ou modificación de metodoloxías docentes. A pesar de que as metodoloxías docentes están fundamentalmente concibidas para a modalidade de ensino presencial, considérase que conservan esencialmente a súa eficiencia na modalidade non presencial, polo que se propón o seu mantemento aínda que prestando especial atención ao seu correcto desenvolvemento e resultados. Non se realizan por tanto modificacións nas metodoloxías docentes previstas.
*c) Adaptación de atención de *tutorías e atención personalizada. As sesións de *tutorización poderán realizarse por medios *telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros de *FAITIC, etc.), no seu caso baixo a modalidade de concertación previa de data e hora nos despachos virtuais dos profesores.
d) Contidos a impartir e obxectivos de aprendizaxe. Non se modificarán os contidos a impartir nin os obxectivos de aprendizaxe como consecuencia desta modalidade de docencia.
e) Programación da docencia. Mantéñense os horarios das clases e os calendarios das diferentes actividades da materia.
*f) Avaliación. Non se modifican as probas, as súas respectivas porcentaxes de puntuación nin as datas de realización das mesmas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000