Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Deseño Industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Realización en grupo, coa orientación do profesor e coa participación activa dos seus membros, de exercicios e problemas interdisciplinares, o máis próximos posible a casos reais. 60 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE7
CE9
CE10
CT2
CT3
CT4
CT5
CT8
CT10
Práctica de laboratorio Realización de probas e exercicios prácticos relacionados cos contidos da
materia, no marco da proba de avaliación final da materia.
20 CB2
CB4
CE1
CE7
CE9
CT3
CT5
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Grupo de cuestións de resposta curta relacionados cos contidos da materia, para comprobar que os estudantes entenderon e asimilaron os contidos teóricos e prácticos. 20 CB2
CB4
CE1
CE7
CE9
CT3
CT5
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A
avaliación do traballo do estudante, individual e/ou en grupo, de forma
presencial e non presencial realizarase mediante a valoración do profesor
ponderando as diferentes actividades realizadas.

Para cursar a
materia os alumnos poden optar pola modalidade de Avaliación Continua ou
a de Avaliación non Continua. En ambos os casos, para obter a cualificación empregarase
un sistema de valoración numérica con valores de 0,0 a 10,0 puntos
segundo a lexislación vixente (*R.D. 1125/2003 de 5 de setembro, BOE. nº 224 de 18
de setembro). A materia considerarase superada cando a cualificación
do alumno supere 5,0.

Para a
Primeira Convocatoria ou Edición.
a) Modalidade de Avaliación Continua:

A
nota final da materia combinará as cualificacións dos
traballos propostos e desenvolvidos nas clases prácticas (60%) ao longo do
cuadrimestre coa cualificación da proba final celebrada
na data fixada pola Dirección da Escola (40%).

Valoraranse
o comportamento e a implicación do alumno nas clases e
na realización das diversas actividades programadas, o
cumprimento dos prazos de entrega e/ou exposición e defensa dos
traballos propostos, etc.

No caso de que
un alumno non alcance o mínimo de 3,5 puntos sobre 10 esixido nalgún dos apartados,
terá que realizar un exame na Segunda
Convocatoria, ou elaborar traballos ou supostos prácticos para adquirir
as competencias establecidas para esas partes.

E

stablécese un prazo de dúas
semanas desde o inicio do curso para que o alumnado xustifique documentalmente a súa imposibilidade para seguir o proceso de avaliación continua.

O alumno que renuncie á
avaliación continua deberá realizar un exame final que abarcará a
totalidade dos contidos da materia, tanto teóricos como prácticos, e
que poderá incluír probas tipo test, preguntas de razoamento, resolución de problemas
e desenvolvemento de supostos prácticos. A cualificación do exame será o 100% da nota final.

Esíxese alcanzar unha
cualificación mínima de 5,0 puntos sobre 10,0 posibles para poder superar a
materia.

Para a
Segunda Convocatoria ou Edición.

Os alumnos que non
superen a materia na Primeira Convocatoria,
pero que teñan superadas partes dalgún dos bloques de teoría ou prácticas,
poderán optar por presentarse unicamente ás partes suspensas, conservándoselle a cualificación das
partes xa superadas, aplicándolles os mesmos criterios de avaliación.

Os alumnos que desexen
mellorar a súa cualificación ou que non superasen a materia na Primeira Convocatoria poderanse presentar á
Segunda Convocatoria, onde se realizarán
un exame que abarcará a totalidade dos contidos da
materia, tanto teóricos como prácticos, e que poderán incluír probas tipo
test, preguntas de razoamento, resolución de problemas e desenvolvemento de casos
prácticos. Esíxese alcanzar unha cualificación mínima de 5,0 puntos sobre 10,0
posibles para poder superar a materia.

Compromiso ético:

Espérase que o alumno
presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un
comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non
autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos
necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no
presente curso académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000