Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias do Mar
Máster Universitario en Oceanografía
 Materias
  Cambio Global e Ecosistemas Mariños
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen:
Mantéñense todas as metodoloxías docentes.

* Metodoloxías docentes que se modifican
No caso de que sexa necesario pasar a unha docencia non presencial adaptaranse todas as metodoloxías para ser impartidas virtualmente a través do Campus Remoto. As modificacións non serán significativas para a maioría das metodoloxías a excepcion das Prácticas de laboratorio as cales se explicarán con apoio de tutoriales específicos para cada tema.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
Desenvolveranse a través dos despachos virtuais postos a disposición dos alumnos na plataforma Campus Remoto.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Sempre que sexa posible, non se modificarán dos contidos a impartir.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non é necesaria bibliografía adicional á indicada.


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
A avaliación levará a cabo de modo virtual no caso das presentacións orais dos alumnos a través do Campus Remoto. Modifícase a avaliación mediante exame; este substituirase pola avaliación dun traballo resumen dos contidos teóricos e prácticos impartidos durante a materia.

* Probas que se modifican
[Exame] = [Traballo resumo]
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000