Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias do Mar
Máster Universitario en Oceanografía
 Materias
  Reactividade Química no Océano
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola *COVID- 19, a Universidade establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dunha maneira mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes *DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen

Non procede

* Metodoloxías docentes que se modifican

- Prácticas de laboratorio
As prácticas de laboratorio que non poidan facerse en modo presencial realizaranse en forma de simulación a través da aula virtual (Campus Remoto) que a Universidade de Vigo ten a disposición do profesorado e do alumnado. Tras a sesión de aula virtual, terán que presentar o correspondente informe de acordo aos criterios e indicacións dos profesores de prácticas.

- Actividades *introductorias:
- Lección maxistral:
As sesións destas actividades que non se podan realizar *presencialmente, realizaranse a través da aula virtual que a Universidade de Vigo ten a disposición do profesorado e do alumnado.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)

O alumnado poderá consultar as súas dúbidas tras cita previa, no despacho virtual do profesor: Sala 1752, código de acceso *coDC4*elw

Na plataforma TEMA está habilitada a sección de Foros, onde estará aberto un foro para cada tema de aula impartida, así como varios foros para as prácticas de laboratorio, clases de problemas e seminarios. Desta maneira, os alumnos poderán facer as cuestións que poderán ser contestadas tanto polo profesorado como polas/as compañeiras/os de clase.

* Modificacións (se procede) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe

Empregaranse páxinas web e vídeos relacionados para complementar a formación do alumnado que se porán a disposición do alumnado na plataforma TEMA.

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba **XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]

Non procede

* Probas pendentes que se manteñen
Proba **XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]

- Informe de prácticas
- Traballo
- Resolución de problemas e exercicios

Non cambia a *ponderación na nota final

* Probas que se modifican
[Proba anterior] => [Proba nova]
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000