Guia docente 2016_17
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tecnoloxía ambiental
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes en Técnicas ambientais. Comprender os aspectos básicos dos sistemas de Xestión da calidade total. Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con ferramentas informáticas. Dominar as técnicas actuais dispoñibles para a análise dos problemas medioambientais. Profundar nas técnicas de realización dun EIA. Coñecer as novas técnicas de minería de datos medio ambientais e materia de seguridade. Adquirir habilidades sobre o proceso de análise de datos ambientais.
40 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Estudo de casos/análises de situacións RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes en Técnicas ambientais. Comprender os aspectos básicos dos sistemas de Xestión da calidade total. Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con ferramentas informáticas. Dominar as técnicas actuais dispoñibles para a análise dos problemas medioambientais. Profundar nas técnicas de realización dun EIA. Coñecer as novas técnicas de minería de datos medio ambientais e materia de seguridade. Adquirir habilidades sobre o proceso de análise de datos ambientais.
25 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Prácticas en aulas de informática A prácticas da aula de informática constan de varios bloques:
B1. Civil 3D. Obxectivo: levantamentos MDT tridimensionais, comandos básicos, intercambio de ficheiros ASCII e bases de datos
B2. Excel. Obxectivo: Coñecementos básicos de excel. Importar e exportar datos
B3. Project. Obxectivo. Enlazar con Excel, bases de datos e Civil 3D

RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes en Técnicas ambientais. Comprender os aspectos básicos dos sistemas de Xestión da calidade total. Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con ferramentas informáticas. Dominar as técnicas actuais dispoñibles para a análise dos problemas medioambientais. Profundar nas técnicas de realización dun EIA. Coñecer as novas técnicas de minería de datos medio ambientais e materia de seguridade. Adquirir habilidades sobre o proceso de análise de datos ambientais.
25 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Saídas de estudo/prácticas de campo Con esta metodoloxía prepárase en grupo en E.I.A.

RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes en Técnicas ambientais. Comprender os aspectos básicos dos sistemas de Xestión da calidade total. Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con ferramentas informáticas. Dominar as técnicas actuais dispoñibles para a análise dos problemas medioambientais. Profundar nas técnicas de realización dun EIA. Coñecer as novas técnicas de minería de datos medio ambientais e materia de seguridade. Adquirir habilidades sobre o proceso de análise de datos ambientais.
10 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

MÉTODO DOCENTE E SISTEMA DE AVALIACIÓN:

A nota total ou global componse dos seguintes termos:

PRÁCTICAS/LABORATORIOS (40%) + TEORÍA/PROBLEMAS (50%) + PROXECTO VOLUNTARIO EN GRUPO (10%)

A maiores,
para subir nota poderá optar, no caso de que se organicen, a apuntarse
en SEMINARIOS ou outra serie de propostas realizadas.
Non se poderá facer media con valores iguais ou inferiores a 2 puntos tanto en PRÁCTICAS/LABORATORIO como en TEORÍA/PROBLEMAS

PRÁCTICAS/LABORATORIOS (40%)
Obrigatorio asistir ao 85% das prácticas
2 traballos "orixinais" (20% + 20%) que utilicen as ferramentas aprendidas nos laboratorios.
(*) Lémbrase que teñen carácter obrigatorio.
En caso de faltas de asistencia e/ou prácticas suspensas, o alumno deberá examinarse delas.

Os
traballos obrigatorios de EXCEL e CIVIL 3D realizados polo alumno
deberán gardar sempre relación coa materia impartida.

TEORÍA E PROBLEMAS (50%)
Obrigatorio asistir ao 85% das clases
Cualifícase mediante un único EXAME FINAL

PROXECTO VOLUNTARIO EN GRUPO (10%)
Permite subir nota posto que non é obrigatorio. O obxectivo é potenciar o traballo en grupo e a expresión oral. Será por tanto un proxecto íntegro e amplo.
Este podería
ser exposto publicamente polo grupo e é obrigatoria a
asistencia de todos os alumnos da clase posto que se trata de aprender
"do que fan os demais".

OUTRAS OBSERVACIÓNS

(*) NON SE GARDAN NOTAS DUN CURSO ACADÉMICO A OUTRO

PROXECTO VOLUNTARIO EN GRUPO (10%)

O grupo elixirá un "responsable ou xefe de grupo" e será o responsable de presentar unha proposta de proxecto ao profesor responsable.

A proposta do proxecto deberá dirixirse:

  • correo-e: rbarrio@uvigo.es
  • Asunto: proposta de proxecto
  • Nome e DNI de todos os integrantes do grupo

Este proxecto será o de EIA (Estudo de impacto ambiental). O grupo estará composto por un mínimo número de alumnos (1) e non máis dun máximo (4). En casos excepcionais, e previa consulta co responsable da materia, este proxecto puidese ser doutro tipo.

O proxecto deberá remitirse nos prazos marcados. Para iso, o xefe de grupo depositará na súa conta da nube de alumnos devandito proxecto nun cartafol titulado "Proxecto voluntario". No seu contido deberán de figurar sempre:

  • cartafol "orixinal" cos ficheiros en formato orixinal que axuden a asegurar a propiedade dos autores
  • cartafol "PDF" (opcional) coa transformación dos orixinais

Se o alumno desexa a maiores presentar documentación adicional en CD-DVD, os formatos de portadas poderán descargarse da nube de TECMA:

- Todos os alumnos matriculados disporán dunha conta na "nube de alumnos".
- Esta conta é persoal e define a cada usuario a través do seu *NIF.
- Dita conta expirará ao finalizar o curso académico
- Dita conta quedará desactivada durante os períodos de recuperación de traballos para a súa corrección
- A nube e/ou as contas desactivaranse ao finalizar o prazo de entrega con obxecto de que non se poidan entregar traballos fóra de prazo.

CALENDARIO DE EXAMES

Convocatoria Fin de Carreira Grao

15-sep (Xoves) TEC. AMBIENTAL

Convocatoria Ordinaria. Grao

11-maio (xoves). TEC. AMBIENTAL

Convocatoria Extraordinaria

30-xuño (venres) TEC. AMBIENTAL

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?ide=57

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000