Guia docente 2014_15
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Xeoloxía: Xeoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral Exame escrito de cuestións de resposta curta e de resolución de problemas e/ou exercicios. 70
Prácticas de laboratorio Avaliación continua a través de infórmelos/memorias de prácticas realizadas. 25
Presentacións/exposicións Avaliación a partir da presentación do traballo en grupo realizado un tema da materia. 5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Convocatoria Ordinaria: Venres 28 maio ás 16:00 horas na aula M-211/212

A cualificación será o 70% a nota do exame de teoría, o 25% a nota das prácticas e o 5% a nota dos traballos.  Poderase subir a nota final ata un máximo de 2  puntos en función das preguntas realizas en clase, sempre que a cualificación sexa de aprobado.

Con obxecto de facilitar unha avaliación continua farase UNHA PROBA PARCIAL OPTATIVA que terá validez de exame final con NOTA VINCULANTE, de maneira que a cualificación obtida polos que se presenten a ela (sexa aprobado ou suspenso), será a nota a considerar na nota final, promediando coa obtida no exame do resto da materia que teña lugar na convocatoria ORDINARIA.  Os que non se presenten á proba parcial examinaranse da materia completa na devandita convocatoria.  

Convocatoria Extraordinaria: Venres 10 de xullo ás 16:00 horas na aula M-211

A cualificación será o 100% a nota do exame.

Para poder examinarse en calquera das dúas convocatorias é necesario realizar as prácticas e entregar as súas correspondentes memorias e resultados. Admítense dúas faltas. Se se superan consideraranse como non realizadas e se o alumno desexa presentarse a exame deberá realizar un exame específico de prácticas posterior ao teórico. A nota contará un 30% da nota final, calquera que sexa a convocatoria na que se presente.

Para os alumnos repetidores, a validez das prácticas é dun curso académico sempre que estean aprobadas, neste caso, a nota de prácticas terase en conta na proba da convocatoria ordinaria. Non obstante os alumnos repetidores que así o desexen poderán repetilas facendo unha petición por escrito aos profesores.

Convocatoria fin de carreira: 24 de outubro de 2014 ás 16:00 horas 

Esta información pode verificarse/consultarse de forma actualizada na páxina web do centro:

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=181,0,0,1,0,0 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000