Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 capacidade de síntesis e análisis
  B2 capacidade de aprender de forma autónoma
  B3 capacidade de xestión da información
  B4 capacidade de organizar e planificar
  B5 capacidade de resolver problemas de forma efectiva
  B6 capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
  B7 capacidade de investigar de forma colaborativa
  B8 preocupación pola calidade
  B9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
  B10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
  B11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar
  B12 capacidade de captar e aproveitar con eficiencia os recursos destinados á investigación
Sinale C Código Habilidades
  C1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores desprotexidos e en conflito social
  C2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conflicto social
  C3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós menores desprotexidos e en conflito social, dende una perspectiva interdisciplinar
  C4 Dominar habilidades e métodos de investigación específicamente relacionados cos menores desprotexidos e en conflito social
  C5 Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conflito social
  C6 Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os resultados da investigación para o su aprovechamiento efectivo
  C7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter científico e investigador propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
  C8 Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conflito social
Sinale D Código Competencias
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000