Guia docente 2012_13
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
 Materias
  A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral Observación sistemática: valórase a asistencia ás sesións maxistrais e participación do alumno/a nos debates que se susciten na aula 40
Estudo de casos/análises de situacións Observación sistemática: valórase a preparación por parte dos alumnos/as dos casos presentados polo profesor e a súa participación nos debates que sobre eles se susciten na aula 30
Resolución de problemas e/ou exercicios Valórase as solucións e razonamentos que os estudantes dan aos exercicios, problemas e supostos plantexados polo profesor. Estos traballos deberán ser feitos de manera autónoma ou en pequenos grupos e entregados nas datas que se indiquen. 30
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<li>Para que o estudante sexa avaliado debe asistir como mínimo ao 60% das clases. O estudante que por motivos xustificados non poida asistir ao 60% das clases, deberá poñerse en contacto co/a coordinador/a da materia, quen valorará se esa falta de asistencia pode ser suplida por outros métodos de avaliación que se lle indiquen.
<li>Pola asistencia e participación na clase o estudante poderá obter ata un 40% da cualificación final. O 60% restante da cualificación final resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da materia.
<li>En segunda convocatoria, o estudante deberá entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo do curso e ademáis deberá presentarse a unha proba final, teórica e/ou práctica.</li></ol>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000