Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito civil I. Obrigas e contratos
   Contidos
Tema Subtema
Tema I. Derecho Civil Patrimonial. A obrigación. Fontes. 1. Dereito Civil Patrimonial.
2. O dereito de obrigacións. Noción de obrigacións.
3. As obrigacións naturais.
4. Fonte das obrigacións. O artículo 1089 do Código civil.
5. Consideración sobre as distintas fontes das obrigacións.
Tema II. Estructura da relación obligatoria. A clasificación das obligacións. 1. A estructura xeral da relación obligatoria.
1.1.Os suxeitos da obligación.
1.2.A prestación.
2. O dereito e crédito: diferenciación dos dereitos reais.
3. Clasificación das obrigacións.
3.1.Obrigacións persoaísimas e non persoaísimas.
3.2.Obrigacións mancomunadas e solidarias.
3.3.Obrigacións positivas e negativas.
3.4.Obrigacións transitorias e duraderas.
3.5.Obrigacións principais e accesorias.
3.6.Obrigacións de cuota líquida e ilíquida.
3.7.Obrigacións divisibles e indivisibles.
3.8.Obrigacións xenéricas e específicas.
3.9.Obrigacións simples e complexas.
Tema III. A modificación das obrigacións. Aa extinción das obrigacións: o art. 1156 Código do civil. 1. Diferentes tipos de modificacións.
2. Os cambios do acreedor.
3. Os cambios do deudor.
4. O art. 1156 do Código civi e as causas da extinción da obligacións.
5. O cumplimento ou o pago en xeral.
6. A perda da cosa o a imposibilidade sobrevenida da prestación.
7. A condonación ou remisión da debeda.
8. A confusión.
9. A compensación.
10. A novación.
Tema IV. O incumplimimento das obrigacións: causas e efectos. A protección do crédito. 1. Os supostos do incumprimiento.
2. A responsabilidade do deudor.
3. O caso fortuito e a forza maior como como causas de exoneración para o deudor.
4. A responsabilidade do deudor por incumprimiento a él imputable.
5.A reacción do acreedor e a execución forzosa.
6. A indemnización de danos e perxuicios.
7. O artículo 1911 do Código civil: a responsabilidade patrimonial universal e seus caracteres.
8. Nocións básicas sobre as acciones subrogatorias, directa e pauliana.
9. A acción subrogatoria ou indirecta.
10. A acción directa.
11.A acción pauliana ou revocatoria.
Tema V. O contrato: concepto e requisitos. A formación do contrato. 1. O concepto de contrato.
2. Clasificación dos contratos.
2.1.Contratos consensuais, reais e formales.
2.2. Contratos gratuitos e contratos onerosos.
2.3. Contratos típicos e atípicos.
2.4. Contratos instantáneos, duraderos e de execución periódica.
2.5. Contratos bilaterales e unilaterales.
3. Os elementos do contrato.
3.1.Elementos esenciais.
3.2. Elementos accidentais.
4. A libre formación do consentimento e os vicios da voluntade.
4.1. O error.
4.2. A violencia.
4.3. A intimidación.
4.4. O dolo.
5. A forma do contrato. O principio de libertade de forma.
Tema VI. O precontrato. As condicións xerais da contratación. A interpretación e integración do contrato. 1. O precontrato ou promesa de contrato.
2. O contrato de opción.
3. As condicións xerais da contratación e os contratos de adhesión.
3.1. Noción de condicións xerais da contratación.
3.2. A eficacia obligatoria dos contratos de adhesión.
3.3. As condicións xerais da contratación en Dereito español.
4. A interpretación do contrato.
4.1. Os criterios interpretativos de carácter subxetivo.
4.2. Os criterios interpretativos de carácter obxetivo.
4.3. O art. 1289 do Código civil
5. A integración do contrato.
Tema VII. A eficacia e ineficacia do contrato. 1. Os efectos do contrato.
2. Premisa sobre a ineficacia do contrato.
3. A nulidade do contrato.
3.1. Causas de nulidade.
3.2. A acción de nulidade.
3.3. Consecuencias da nulidade.
3.4. A nulidade parcial do contrato.
4. A anulabilidade do contrato.
4.1. Causas de anulabilidade.
4.2. A acción de anulabilidade.
4.3. Efectos da anulabilidade.
5. A pervivencia dos contratos inválidos.
6. O mutuo disenso.
7. O desistimento unilateral.
8. A resolución do contrato por incumplimento.
9. A rescisión do contrato.
10.A revocación do contrato.
Tema VIII. A donación. A compraventa. I. O contrato de donación.
1. Concepto de donación.
2. Modalidades da donación.
3. Presupostos e elementos da donación.
4. A revocación das donacións.
5. Reducción das donacións iinoficiosas.

II. O contrato de compraventa.
1. A compraventa: ideas xerais.
2. O obxeto da compraventa.
3. Dereitos e obligacións do vendedor.
4. Dereitos e obligacións do comprador.
5. A doble venta.
6. Os riesgos na compraventa; o art. 1452 do Código civil.
Tema IX. O contrato de arrendamento urbano. O contrato de arrendamento rústico. O contrato de obra e servizos. I. O contrato de arrendamento urbano.
1. O contrato de arrendamento urbano: consideracións xerais.
2. O arrendamento de vivienda. Modificacións lexislativas.
3. Os restantes arrendamentos urbanos.

II. El contrato de arrendamento rústico. 1. Os arrendamentos rústicos: nocións xerais e lexislación aplicable.
2.Réxime xurídico básico dos arrendamentos rústicos.
3. A aparcería agraria.

III. O contrato de obra.
1. O contrato de obra: concepto e caracteres.
2. O obxeito do contrato de obra.
3. Posición do contratista.
4. Posición do comitente.
5. A responsabilidade por ruina: o art. 1591 do Código civil.
6. As responsabilidades na construcción na Ley Ordenación Edificación.
Tema X: O contrato de mandato. O contrato de sociedade. O contrato de préstamo. I. O contrato de mandato.
1. Concepto.
2. Clases de mandato.
3. Réxime básico do contrato de mandato.

II. O contrato de sociedade.
1. Concepto e notas esenciales do contrato de sociedade.
2. A personalidade xurídica das sociedades civis.
3. Clases de sociedades.
4. Contenido do contrato de sociedade.
5. Disolución e liquidación da sociedade.

III. O contrato de préstamo.
1. O préstamo de uso.
2. O mutuo o simple préstamo.
Tema XI: O contrato de depósito. O contrato de fianza. I. O contrato de depósito.
1. Concepto.
2. Clases de depósito.
3. Contido do contrato de depósito.
4. Extinción do contrato de depósito.
5. O depósito irregular.

II. o contrato de fianza.
1. Concepto.
2. Clases de fianza.
3. As relacións entre deudor e fiador.
4. As relacións dos cofiadores entre sí.
5. Extinción dol contrato de fianza.
Tema XII: A transacción. O convenio arbitral. Os contratos aleatorios. I. O contrato de transacción.
1. Concepto de transacción.
2. Os efectos da transacción.
3- A transacción xudicial.

II. O convenio arbitral.
1. O convenio arbitral: concepto e tipos.
2. Obxeito do arbitraxe.
3. Os árbitros.
4. Efectos do arbitraxe: o laudo.

III. Os contratos aleatorios.
1. A categoría xeral dos contratos aleatorios.
2. O xogo e a apuesta.
3. O contrato de renta vitalicia.
3.1. Suxeitos.
3.2.Contenido do contrato de renta vitalicia.
4. O contrato de alimentos o vitalicio.
4.1.A Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
4.2.Contenido básico do contrato de alimentos.
Tema XIII: Os cuasicontratos.
A responsabilidade extracontractual.
I. Os cuasicontratos.
1. Concepto.
2. Clases de cuasicontratos:
2.1. A xestión de negocios alleos.
2.2. O cobro e o pago do indebido.
2.3. O enriquecimento inxusto.

II. A responsabilidade extraconctractual.
1. Os actos ilícitos como fonte das obligacións.
2.A responsabilidad subxetiva ou culposa por feitos propios.
3. A responsabilidade por feito allego: carácter subxetivo da responsabilidade indirecta.
4. O art. 1903 do Código civil: supuestos de responsabilidade por feito allego.
5. Evolución no orden lexislativo: "da responsabilidade por culpa á responsabilidade por riesgo".
6. Supostos de responsabilidade obxetiva no Código civil.
7. Principais supostos de responsabilidade obxetiva no dereito español.
8. A reparación do dano: específica e pecuniaria.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000