Educational guide 2023_24
Facultade de Comercio
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Contabilidade para PEMES e Empresa Familiar
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Actividades en a que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados con a asignatura, tanto a nivel teórico como práctico relacionados con a asignatura. O alumno/s debe/n desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a ejercitación de rutinas, a aplicación de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación de a información dispoñible e a interpretación de os resultados. Adóitase utilizar como complemento de a lección magistral. 25 B2
C1
C2
C9
C10
C11
C12
C18
Traballo tutelado O estudante, de xeito individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática de a materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Generalmente trátase de unha actividade autónoma de/de os estudante/s que inclúe a procura e recolleita de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
25 B2
C1
C2
C9
C10
C11
C12
C18
Resolución de problemas de forma autónoma Actividade na que se formulan problemas ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/para debe analizar devanditos problemas ou exercicios e resolvelos de forma autónoma. 25 B2
C1
C2
C9
C10
C11
Lección maxistral Exposición por parte de o profesor de os contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices de un traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver por o estudante. 25 B2
C2
C9
C10
C11
C12
C18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Modalidade presencial: Esíxese a asistencia habitual á clase polo menos en máis dun 85% das sesións

Esixiráselles aos alumnos, dependendo da parte da materia, un traballo aos mesmos, que se entregará en data e condicións previstas.

Os alumnos que non obtivesen a través da avaliación continua puntuación suficiente para a superación da materia, poden alcanzar dita puntuación mediante a realización dun exame final.

Aqueles alumnos que non seguisen a avaliación continua poden superar a materia a través dun exame final específico e puntuable de 0-10.

Modalidade Semipresencial: Exame oral ou escrito e entrega de traballos, se o docentes profesor considérano oportuno, cun valor total do 100% da nota.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000