Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Máster Universitario en Ciencia e tecnoloxías de información cuántica
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Comprender o dominio, conceptos, métodos e técnicas básicas da mecánica cuántica: formalismo matemático, postulados, operadores, matrices, esfera de Bloch, estados fotónicos.
  A2 Coñecer e adquirir competencia en técnicas experimentais para o tratamento da información cuántica: interaccións, medidas, oscilacións, interferencias, sistemas de comunicación,...
  A3 Comprensión e coñecemento dos fundamentos da Teoría da Información Cuántica, así como dos aspectos básicos dos catro tipos de tecnoloxías cuánticas: informática, comunicacións, metroloxía, simulación.
  A4 Coñecer e ser capaz de aplicar as teorías físicas inherentes á comprensión dos sistemas de procesamento da información cuántica, incluíndo a termodinámica cuántica, así como os aspectos avanzados do magnetismo e a mecánica cuántica.
  A5 Coñecer e comprender a natureza das plataformas físicas para o procesamento da información cuántica en sistemas de estado sólido: sistemas superconductores, criociencia e materiais cuánticos, incluíndo o estudo dos estados topolóxicos.
  A6 Coñecer e comprender a natureza das plataformas físicas para o procesamento da información cuántica en sistemas fotónicos: óptica cuántica, sistemas ópticos integrados, sistemas optoatómicos, sistemas de detección e medida, fotónica de semicondutores.
  A7 Adquirir e saber aplicar os principios básicos da computación cuántica: analizar, comprender e implementar algoritmos cuánticos, dominar as linguaxes informáticas adecuadas así como comprender o paradigma dos circuítos cuánticos.
  A8 Coñecer os algoritmos e estratexias de computación clásicas inspiradas na computación cuántica: redes tensoriais, estados produto das matrices, etc.
  A9 Coñecer e saber aplicar aspectos avanzados da computación cuántica: aprendizaxe cuántica, arquitectura cuántica eficiente, modo de funcionamento dos aceleradores cuánticos, computación de altas prestacións, sistemas cuánticos baseados en regras e aplicacións ao cálculo numérico.
  A10 Coñecer escenarios de aplicación práctica da computación cuántica en problemas de interese científico, tecnolóxico e financeiro. Identifica dominios que presentan vantaxe cuántica. Coñecer as institucións e empresas que son actores da computación cuántica, adquirindo unha perspectiva da axenda que é razoable esperar nos próximos anos.
  A11 Adquirir unha base sólida sobre a teoría cuántica da información na súa aplicación ás comunicacións cuánticas, así como sobre a tecnoloxía dos dispositivos fotónicos empregados nas comunicacións cuánticas, tanto terrestres como aéreas e vía satélite.
  A12 Adquirir habilidades para o deseño e estimación de recursos que permitan o desenvolvemento de canles e redes de comunicación cuántica e de computación distribuída. Coñecer o estado de desenvolvemento e implantación actual das redes cuánticas, e os plans para a súa expansión.
  A13 Coñecer as estratexias de criptografía cuántica e a súa viabilidade e solvencia no contexto da internet cuántica, a cadea de bloques cuántica e as comunicacións secretas, adquirindo unha visión panorámica dos actores que serán esenciais no seu despregamento.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Coñecer os fundamentos teóricos da mecánica cuántica, o formalismo matemático, os axiomas e os sistemas máis sinxelos.
  B2 Adquirir coñecementos sobre sistemas cuánticos con moitos graos de liberdade como medio de almacenamento e procesamento da información.
  B3 Coñecer as bases físicas que permiten codificar e procesar a información. Comprensión das novas regras que a Mecánica Cuántica impón para o seu procesamento.
  B4 Ter coñecementos de computación cuántica, algoritmos, circuítos, a súa programación en diferentes linguaxes e plataformas accesibles.
  B5 Coñecer a teoría cuántica da información, as limitacións universais e as súas implicacións para a informática, as comunicacións e a metroloxía.
  B6 Adquirir coñecementos sobre sistemas físicos capaces de implementar o tratamento da información en graos de liberdade cuánticos.
  B7 Coñecer a óptica cuántica e o papel e as propiedades da luz e a súa manipulación no procesamento e comunicacións da información cuántica.
  B8 Ter coñecementos sobre a complexidade computacional, as novas clases de complexidade e as oportunidades que ofrece a computación cuántica para abordar problemas de clase NP
  B9 Ter coñecementos sobre metroloxía e detección cuántica: principios teóricos e implementacións experimentais.
  B10 Coñecemento dos novos materiais cuánticos en estado sólido, as súas propiedades físicas e topolóxicas.
  B11 Coñecemento das comunicacións cuánticas, principios teóricos e implementacións experimentais, tanto terrestres como aéreas e vía satélite.
  B12 Ter coñecementos sobre a criptografía cuántica, as súas bases teóricas, as implementacións existentes e os retos aos que se enfrontan.
  B13 Ter coñecementos sobre as limitacións físicas e técnicas das implantacións de sistemas de tratamento da información cuántica: ruído, decoherencia, etc., así como as estratexias de mitigación ou corrección que se propoñan.
  B14 Ter coñecemento de conxuntos de problemas nos que a computación cuántica na súa fase actual de desenvolvemento pode ofrecer unha vantaxe sobre a computación clásica: química, bioloxía, optimización, loxística, finanzas, etc.
  B15 Ter coñecementos de aspectos de alto nivel da computación cuántica: aprendizaxe de máquinas cuánticas, simuladores cuánticos, arquitecturas, etc.
  B16 Ter coñecementos de arquitecturas informáticas cuánticas, diferentes plataformas e "full stack".
  B17 Ter coñecementos de técnicas experimentais de información e comunicación cuánticas. Dispositivos ópticos e de estado sólido.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Analizar e desglosar un concepto complexo, examinar cada parte e observar como encaixan
  C2 Clasificar e identificar tipos ou grupos, mostrando como cada categoría é diferente das demais
  C3 Comparar e contrastar e sinalar semellanzas e diferenzas entre dous ou máis temas ou conceptos
  C4 Avaliar e decidir sobre o valor de algo comparándoo cun estándar de valor aceptado
  C5 Analizar as causas e os efectos dun problema e buscar a forma de deter as causas ou os efectos
  C6 Preparar con precisión as preguntas relevantes para un problema específico.
  C7 Buscar a conxunción entre forma e función e dar forma a materiais para un fin específico
  C8 Improvisar solucións dun xeito novedoso para resolver un problema.
  C9 Innovar e crear algo que non existía antes, sexa un obxecto, un procedemento ou unha idea
  C10 Analizar a situación, reflexionar sobre o tema, a finalidade, o emisor, o receptor, o medio e o contexto dunha mensaxe.
  C11 Valorar as mensaxes, decidir se son correctas, completas, fiables, fiables e actualizadas
  C12 Comunicarse utilizando as normas esperadas para o medio elixido.
  C13 Participar activamente na actividade presencial na aula.
  C14 Asignar recursos e responsabilidades para que todos os membros dun equipo poidan traballar de forma óptima
  C15 Ter unha idea clara do que non funciona ben e que melloras se poden facer.
  C16 Set goals for the group to analyze the situation, decide what outcome is desired, and clearly state an achievable goal
  C17 Crear un ambiente no que todos os membros poidan contribuír segundo as súas capacidades
Sinale D Código Competencias
  D1 Adquisición de ferramentas e coñecementos que permitan o desenvolvemento de ideas orixinais e innovadoras nun contexto empresarial ou académico.
  D2 Capacidade para resolver problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  D3 Capacidade para integrar coñecementos e afrontar a complexidade antes de emitir xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas.
  D4 Saber comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns que as sustentan– a públicos especializados e non especializados de forma clara e sen ambigüidades.
  D5 Adquirir habilidades de aprendizaxe que lles permitan seguir progresando de forma autónoma.
  D6 Manter e ampliar enfoques teóricos ben fundamentados para permitir a introdución e explotación de conceptos e desenvolvementos avanzados nos diversos campos das tecnoloxías cuánticas.
  D7 Manexar con facilidade e rigor os fundamentos teóricos e técnicas dos sistemas cuánticos: comunicación cuántica, información cuántica e computación cuántica.
  D8 Busca e selecciona a información útil necesaria para resolver problemas complexos no ámbito das tecnoloxías cuánticas, xestionando as fontes bibliográficas da materia.
  D9 Elaborar adecuadamente e con orixinalidade composicións escritas ou argumentos razoados, borrar plans, proxectos de traballo, artigos científicos e formular hipóteses de traballo razoables.
  D10 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  D11 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero
  D12 Comprender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios dos que dispoñen os emprendedores.
  D13 Desenvolver a capacidade de traballo en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sustentable ambiental, económico, político e social.
  D14 Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  D15 Ter a capacidade de xestionar tempo e recursos: elaborar plans, priorizar actividades, identificar críticas, fixar prazos e cumprilos.
  D16 Ser capaz de aplicar coñecementos, habilidades e actitudes á realidade empresarial e profesional, planificando, xestionando e avaliando proxectos no ámbito das tecnoloxías cuánticas.
  D17 Ser capaz de plantexar, modelar e resolver problemas que requiran a aplicación de métodos, técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000