Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Finanzas
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor
  CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.
  CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas
  CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas
  CG5 Desenvolver unha conciencia crítica
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Realizar análise contable, interpretación dos estados contables, diagnostico económico-financeiro, a partir dos datos da información contable e financeira.
  CE2 Realizar estudos de viabilidade de proxectos
  CE3 Deseñar plans integrais de empresa, baixo a base dos plans financeiros
  CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.
  CE5 Coñecer os mercados financeiros e valorar os activos financeiros
  CE6 Realizar valoracións de empresas
  CE7 Coñecer a mecánica financeira dos procesos de fusión e adquisición de empresas.
  CE8 Operar nos mercados financeiros
  CE9 Pór en práctica de empresa real os conceptos e metodoloxías de finanzas e contabilidade
  CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  CT2 Comunicar por oral e por escrito en lingua galega.
  CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
  CT4 Razoar críticamente.
  CT5 Adaptarse a novas situacións
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000