Guia docente 2022_23
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Materias
  Xestión da Calidade Total
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas de forma autónoma Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 60 CB2
CB3
CB5
CG1
CG7
CG10
CG11
CG13
CE11
CT3
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba escrita individual na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/*as polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu. 28 CB2
CB3
CB5
CG1
CG7
CG11
CE11
Exame de preguntas obxectivas Proba escrita individual para avaliar os coñecementos teóricos da materia 12 CB2
CB3
CB5
CG13
CE11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Con independencia da convocatora (ordinaria ou segunda oportunidade), alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar a ser avaliado cun exame final que suporá o 100% da cualificación.

Os alumnos que non participen na avaliación continua terán que superar un exame que avaliará tanto os coñecementos teóricos como prácticos da materia, así como a presentación de todas as evidencias dos traballos de aula realizados polos alumnos de avaliación continua.

En tódalas modalidades de avaliación, é necesario ter polo menos un 5 en cada proba de avaliación

Todas as especificacións atoparanse claramente detalladas  na plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo no documento 'Condiciones da materia'

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Máster para o curso académico. No entanto, o calendario pode ser modificado ao longo do curso por algún imprevisto. As datas
dos exames
poderanse consultar no Calendario Docente do MAiE (Dispoñible en
MooVi no
Espazo Común e na web do MAiE: http://maiersc.webs.uvigo.es/).

Observación: Calquera evidencia de traballos e probas plagiados ou copiados suporá unha cualificación de suspenso nas dúas convocatorias.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000