Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
 Materias
  Teoría da organización
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
- Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas pasando a modalidade remota

- Metodoloxías docentes que se modifican
Todas pasando a modalidade remota

- Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non procede. Serán os mesmos contidos

- Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non é necesaria

- Outras modificacións
Non son necesarias

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Todas as probas consistirán en probas presenciais que se convirten en remotas co cambio das continxencias.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000