Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Desenvolver sensibilidade respecto ao medio ambiente e compromiso cunha economía sustentable
  CG2 Competencias ligadas á procura e organización de documentación e á presentación do seu traballo de maneira adecuada á audiencia
  CG3 Exercitar habilidades de aprendizaxe autónoma que abran campos para a innovación
  CG4 Autocontrol no sistema de traballo, a respecto de tempo e planificación
  CG5 Fomentar a mobilidade e adaptabilidade a ámbitos e situacións diferentes
  CG6 Capacidade de xerar reflexións propias sobre problemas de natureza económica e os seus efectos sociais e éticos
  CG7 Fomentar o espírito investigador, desenvolvendo a capacidade para analizar problemas novos cos instrumentos adquiridos
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Comprender as ferramentas matemáticas básicas, necesarias para a formalización do comportamento económico
  CE2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
  CE3 Coñecer o marco institucional da economía
  CE4 Capacidade para situar a economía na súa evolución histórica
  CE5 Comprender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos
  CE6 Adquirir coñecementos de Análise económica
  CE7 Comprender o entorno empresarial
  CE8 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido
  CE9 Identificar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
  CE10 Capacidade de formular modelos simples de relación das variables económicas, baseados na utilización de instrumentos técnicos
  CE11 Capacidade de elaborar medidas de política económica para alcanzar uns obxectivos dados
  CE12 Avaliar, utilizando técnicas empíricas, as consecuencias de distintas alternativas de acción e seleccionar as máis idóneas
  CE13 Capacidade de elaborar informes de asesoramento económico
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Respecto aos valores éticos e cívicos. Compromiso ético co traballo
  CT2 Capacidade de traballar en equipo
  CT3 Espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo empatía co resto de persoas
  CT4 Responsabilidade e capacidade de asumir compromisos
  CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
  CT6 Ler e comunicarse en inglés no ámbito profesional
  CT7 Fomentar a actitude crítica e autocrítica
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000