Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Macroeconomía II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumno debe solucionar una serie de problemas plantexados polo profesor e realizar alguns ensaios cortos. O alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu nas sesións maxistrais e na resolución de exercicios. 20 C2
C5
C6
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizaránse dous exames parciais sobre os contido da materia. 80 C2
C5
C6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

SISTEMA DE AVALIACIóN

Seguindo a normativa vixente o alumnado podera optar entre dous sistemas de avaliación: avaliación continua ou avaliación global única. O alumnado debe manifestar expresamente a súa renuncia a avaliación continua antes da celebración do primerio parcial.

Avaliación continua: Nesta modalidade a nota final da materia será a suma de varias probas de avaliación realizadas o longo do curso: 

  • Probas intermedias. O 20% da nota obterase da entrega de boletíns de exercicios así como pequenas probas que periódicamente se farán nas clases prácticas. A nota correspondente acadada durante o cuatrimestre nestas probas gardaranse para as convocatorias extraordinarias do presente curso académico.
  • Exames parciais. Realizaranse ao longo do curso 2 probas parciais, cunha ponderación do 40% cada unha. A última destas probas terá lugar o mesmo día que o exame final, que pode ser consultado na página web de la Facultad http://fccee.uvigo.es.

Avaliación global única: Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar a ser avaliado cun único exame final que suporá o 100% da cualificación. Este exame terá contido tanto teórico como práctico, e realizarase nas datas oficiais establecidas no calendario de exames, que pode ser ser consultado na páxina web da Facultade http://fccee.uvigo.es. A elección deste método de avaliación debe ser comunicado antes da data na que se fixe o primeiro dos exames parciais.

Na segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria de xullo), tamén se pode optar polos dos sistemas de avaliación. De seguir o método de avaliación continua, manterase a nota das probas intermedias do presente curso.

Na convocatoria de fin de carreira o sistema de avaliación será o de exame final único, que suporá o 100% da cualificación

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000