Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Economía industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e/ou exercicios Control tipo test sobre contidos teóricos e prácticos. 20 A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
B6
B7
C1
C2
C4
C5
C6
D1
D5
Exame de preguntas obxectivas Proba parcial dos contidos teóricos e prácticos dos temas 1 a 3. 40 A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
B6
B7
C1
C2
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
D5
Exame de preguntas obxectivas Proba parcial dos contidos teóricos e prácticos dos temas 4 a 6. 40 A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
B6
B7
C1
C2
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Cada estudante poderá elixir entre ser avaliado mediante o sistema de Avaliación Continua (AC), ou alternativamente optar por unha proba de Avaliación Global (AG). A avaliación por defecto é a AC. O alumnado pode renunciar a ser cualificado por avaliación continua se así o comunica antes da data da primeira proba parcial sinalada abaixo. A elección da AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que xa se realizaron. 

Avaliación continua 

Neste caso o alumnado será avaliado mediante as seguintes probas e ponderacións:

  • o 20% cun control dos primeiros temas.
  • o 40% coa realización dunha proba parcial a mediados do cuadrimestre sobre os contidos teóricos e prácticos correspondentes aos temas 1 a 3.
  • o 40% cunha proba parcial dos contidos teóricos e prácticos correspondentes aos temas 4 a 6 que terá lugar o mesmo día oficial que a AG de primeira oportunidade.

Para aprobar a materia, a cualificación final ten que ser igual ou maior que 5 (sobre 10), sendo ademais imprescindible obter en cada unha das dúas probas parciais unha puntuación igual ou superior a 3,5 (sobre 10). Se na primeira proba parcial non se alcanza esa puntuación, poderase recuperar no exame que se celebrará na data oficial recollida na páxina web da facultade (http://fccee.uvigo.es), ben na primeira oportunidade (convocatoria ordinaria), ben na segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria). Así mesmo, se na segunda proba parcial non se alcanza dita nota mínima poderase recuperar na segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria). Se non se alcanza esa puntuación mínima en ambos parciais (ou non se presenta), a nota final máxima da materia será de 4 puntos. 

Considerarase que o alumnado se ten presentado á avaliación continua cando non renunciase á devandita avaliación antes da data indicada arriba.

Para poder acollerse ao sistema de avaliación continua, o alumnado debe asistir como mínimo ao 80% das sesións prácticas.

Os estudantes que non participen na AC nin na AG, figurarán nas actas como "non presentados". 

Exame global en convocatorias ordinaria, extraordinaria e fin de carreira 

O alumnado será avaliado mediante un exame que se celebrará na data oficial recollida na páxina web da facultade e supoñerá o 100% da nota. O exame constará de 2 partes (a primeira corresponderá aos temas 1 a 3 e a segunda aos temas 4 a 6), cada unha das cales supoñerá o 50% da cualificación final. Para aprobar a materia é necesario que a media das cualificacións das dúas partes sexa igual ou superior a 5 (sobre 10), sendo ademais imprescindible que en cada unha das dúas partes se obteña unha puntuación igual ou superior a 3,5 (sobre 10). Se non se cumpre a condición anterior, a nota máxima da materia será de 4 puntos. 

Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a Avaliación, a cualificación e a calidade dá docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde 2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa) 

As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2023/24. En caso de conflito ou disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web da facultade, http://fccee.uvigo.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000