Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Contabilidade
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Observación sistemática Percepción atenta, racional, planificada e sistemática por parte do docente co obxectivo de rexistrar as
manifestacións do comportamento do alumnado. Trátase de valorar aprendizaxes e accións
e como levan a cabo valorando a orde, precisión, destreza, eficacia...
10 A2
A3
A4
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas que inclúen preguntas abertas sobre algúns aspectos teóricos. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia con respostas relativamente extensas. 30 A2
A3
A4
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas na que ou alumno/a debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as polo profesor/a. De este modo, o alumno debe aplicar os
coñecementos que adquiriu.
60 A2
A3
A4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Evaluación continua

De acordo polo establecido pola Universidade de Vigo, leste é o método de evaluación que, por defecto, aplícase ao alumnado matriculado nesta universidade.

Durante o curso, se evaluará a disposición do alumno ante a materia (asistencia, participación, actitude, ...) que se materializará na asistencia e participación nas clases prácticas, a través dunha calificación que supondra o 10% da nota final. Será necesaria a asistencia/participación en polo menos 5 das 8 clases prácticas do curso.

Durante o mes de abril se realizará unha proba escrita para coñecer a evolución dos coñecementos aplicados do alumnado, mediante a realización de exercicios. Tal proba supondrá o 20% da nota.

Durante o mes de maio se realizará unha proba escrita para comprobar o nivel de asimilación, por parte do alumnado, dos conceptos teóricos que integran a materia. Tal proba supondrá o 30% da nota.

Coincidindo coa data oficial do exame final da materia, fixada polo centro, se realizará un exame escrito práctico para coñecer os coñecementos globais do alumnado neste aspecto, mediante a realización de exercicios. Supondrá o 40% da nota final.

Para superar a materia no proceso de evaluación continua será preciso obter unha nota mínima de 4 sobre 10 na proba realizada na data fixada polo centro para o exame oficial.  En caso contrario, a nota máxima global que se podrá obter por evaluación continua é un 4,5. 

Na convocatoria extraordinaria de xullo, o alumno realizará un exame de contido práctico, que supondrá o 60% da nota, e outro sobre os aspectos teóricos da materia, que supondrá o 30%, de obter na proba realizada en decembro unha calificación menor a 5 sobre 10. Se mantendrá a calificación obtida que se deriva da actitude ante a materia (10%), así como a correspondente á proba teórica, de haberse obtido na proba de decembro polo menos 5 sobre 10.

Evaluación global

Si o alumno non desexa ser valorado polo anteriormente descrito proceso de evaluación continua, deberá comunicar por correo electrónico ao profesor coordinador, antes do 1 de marzo, o seu desexo de avaliarse a través dunha única proba. Esta proba, na que se podrá obter até un total de 10 puntos, contendrá unha parte teórica (30%) e outra referida á vertente práctica da materia (70%), nas convocatorias ordinaria e extraordinaria, nas datas oficiais establecidas polo centro.

 Exame de Fin de Carreira

Os alumnos que concorran a esta convocatoria serán avaliados co mesmo criterio descrito no apartado de evaluación global.

 As datas dos exámenes oficiais deberán ser consultadas na página web da Facultade. (http://fccee.uvigo.es) 

Tutorías: Os alumnos poderán realizar a suas tutorías via e-mail, así como solicitar tutorías presenciais por ese procedemento, cuya fecha se fixará de común acordo.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000