Educational guide 2021_22
Facultade de Bioloxía
Máster Universitario en Bioloxía Mariña
 Materias
  Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
   Competencias
Código Descrición
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 Utilización de criterios y métodos científicos en el planteamiento y resolución de problemas aplicando los conocimientos adquiridos
CG2 Búsqueda, análisis e integración de información a partir de diferentes fuentes y capacidad para su interpretación y evaluación
CG3 Aprendizaje de diversas técnicas y métodos analíticos tanto en el medio natural como en el laboratorio
CG4 Desarrollo de habilidades en el manejo y tratamiento de herramientas, matemáticas, estadísticas e informáticas
CG5 Desarrollo de la habilidad de elaboración, presentación y defensa de trabajos e informes técnicos
CE2 Conocimiento de la diversidad de organismos marinos y sus estrategias adaptativas
CE3 Conocimiento y comprensión de las interacciones de los organismos marinos y los ecosistemas marinos y costeros
CE8 Conocimiento y manejo de la metodología de investigación, de las técnicas muestreo e instrumentales y de análisis de datos aplicados al medio marino
CT1 Desarrollo de las capacidades comprensivas, de análisis y síntesis
CT2 Desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico
CT4 Desarrollo de la capacidad para actualizar el conocimiento de forma autónoma
CT5 Desarrollo de las habilidades de comunicación y discusión de planteamientos y resultados
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000