Educational guide 2021_22
Facultade de Bioloxía
University Master´s degree in training of Secondary Education, Bacharelor´s degree, Vocational Training and Language Teaching. Speciality: Experimental Sciences. Biology, Geology, Physics and Chemistry
 Competences


Type CB Code Basic Competences
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2
  CG3
  CG4
  CG5
  CG6
  CG7
  CG8
  CG9
  CG10
  CG11
  CG12
  CG13
  CG14
  CG15
  CG16
  CG17
  CG18
Type CE Code Specific Competences
  CE1 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións.
  CE2 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que afectan a aprendizaxe.
  CE3 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e emocionais.
  CE4 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.
  CE5 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles problemas.
  CE6 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país.
  CE7 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional.
  CE8 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá.
  CE9 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia.
  CE10 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
  CE11 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na educación.
  CE12 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar.
  CE13 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e as súas implicacións educativas.
  CE14 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización.
  CE15 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos.
  CE16 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.
  CE17 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares
  CE18 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes
  CE19 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
  CE20 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
  CE21 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes.
  CE22 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
  CE23 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.
  CE24 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
  CE25 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando indicadores de calidade.
  CE26 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor alternativas e solucións.
  CE27 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.
  CE28 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á especialización.
  CE29 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente.
  CE30 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  CE31 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a práctica.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo o acceso por Internet.
  CT2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións.
  CT3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000