Educational guide 2023_24
Facultade de Bioloxía
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Especialidad: Ciencias Experimentales. Biología, Geología, Física y Química
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
Choose B Code Knowledge
  B1
  B2
  B3
  B4
  B5
  B6
  B7
  B8
  B9
  B10
  B11
  B12
  B13
  B14
  B15
  B16
  B17
  B18
Choose C Code Skill
  C1 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións.
  C2 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que afectan a aprendizaxe.
  C3 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e emocionais.
  C4 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.
  C5 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles problemas.
  C6 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país.
  C7 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional.
  C8 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá.
  C9 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia.
  C10 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
  C11 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na educación.
  C12 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar.
  C13 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e as súas implicacións educativas.
  C14 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización.
  C15 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos.
  C16 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.
  C17 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares
  C18 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes
  C19 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
  C20 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
  C21 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes.
  C22 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
  C23 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.
  C24 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
  C25 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando indicadores de calidade.
  C26 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor alternativas e solucións.
  C27 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.
  C28 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á especialización.
  C29 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente.
  C30 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  C31 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a práctica.
Choose D Code Competences
  D1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo o acceso por Internet.
  D2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións.
  D3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000