Guia docente 2020_21
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia e exame escrito de contidos prácticos ao final de cada práctica. Valorarase especialmente a actitude e participación activa no traballo de laboratorio. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG4
CG5
CE1
CE2
CE11
CE31
Estudo de casos Actividades na Plataforma TEMA: resolución de exercicios teórico-prácticos relacionados con cada unha das unidades temáticas. Trátase de avaliar as competencias transversais adquiridas polo alumnado. Nelas recóllese o esforzo do alumno ao longo do curso. Cada unha das actividades valorarase nunha escala do 1 ao 10 que logo será ponderada para obter a puntuación final. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CG12
CE9
CE23
CE24
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT10
CT11
CT12
CT13
CT15
Seminario Asistencia e resolución dun caso práctico. Valórase especialmente a actitude e participación activa nos debates. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CG7
CG10
CG11
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT14
CT17
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame escrito de aspectos teóricos da materia. Trátase de avaliar o grao de adquisición dos contidos da materia. 60 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG11
CE2
CE9
CE10
CE12
CE32
CE33
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As probas escritas dos aspectos teóricos da materia faranse coincidentes coas datas das convocatorias oficiais (xuño e xullo) publicadas na páxina web da facultade: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

As probas escritas dos aspectos prácticos da materia faranse ao final de cada unha das clases prácticas. As calificacións obtidas nas probas deavaliación continua (seminarios, prácticas e actividades da Plataforma TEMA) manteranse na segunda convocatoria e convocatoria extraordinaria do curso actual e, polo tanto, non se poden recuperar; doutra banda, o exame escrito (parte teórica) pode recuperarse nas convocatorias dispoñibles.

A nota final obterase como a suma das partes (despois de calcular asporcentaxes asignadas), sempre que se aprobe (mínimo 5.0) cada unha das partes incluídas na avaliación (teoría, prácticas, seminarios e actividades). Ademais, o profesor pode propoñer actividades adicionais para aumentar a nota media que se anunciarán ao longo do cuadrimestre e, polo tanto, é a obriga do alumno de estar informado ao longo do período.

Un estudanteconsidérase "non presentado" (NP) se non atende a ningún dos exames escritosque se realizarán nas dúas chamadas oficiais (primeirae segunda chamada) e non realiza as probas deevaluación continua (seminarios, prácticas e actividades da Plataforma TEMA).

Os alumnos repetidores deberán volver a executar todas aquelas partes avaliables que se suspendan e consultar cos profesores da materia qué partes e en qué condicións se conservan as partes aprobadas nas convocatorias anteriores.

A copia ou o plaxio nas distintas actividades que compoñen a avaliación por parte do alumno pode implicar a non cualificación da actividade e/ou da materia na súa totalidade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000