Guia docente 2017_18
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Xeoloxía: Xeoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Proba escrita de carácter teórico-práctico sobre os contidos fundamentais da materia. 20
CB1
CB2
CG3
CG10
CG11
CE10
CE12
CE15
CE19
CE32
CE33
CT2
CT3
CT10
CT11
CT16
Prácticas de laboratorio Proba escrita de carácter teórico-práctico sobre os contidos fundamentais da materia. 20
CB1
CB2
CG3
CG4
CG10
CE10
CE12
CE15
CE19
CE25
CE31
CE32
CE33
CT7
CT10
CT11
CT16
Seminario Avalíase o informe escrito sobre un tema relacionado coa materia elixida polo alumno. Valóranse o contido, a inclusión de documentación adicional, a presentación, os gráficos, esquemas, fotografías, etc. 20
CB2
CB3
CB4
CG2
CG7
CG10
CG11
CG12
CE10
CE15
CE32
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT13
CT14
CT16
CT17
CT18
Informe de prácticas Avalíase o informe escrito sobre as actividades levadas a cabo nas prácticas de campo. Valóranse o contido, a inclusión de documentación adicional, a presentación, os gráficos, esquemas, fotografías, etc 15
CB3
CB4
CG3
CG4
CG11
CE10
CE15
CE19
CE25
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT10
CT11
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas parciais que consisten en encher dous cuestionarios con preguntas e exercicios sobre contidos teóricos e prácticos. 25
CB1
CB2
CG3
CG4
CG10
CE10
CE12
CE15
CE19
CE32
CT2
CT3
CT11
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Recórdase que a asistencia ás actividades presenciais é obrigatoria. A nota final dos estudantes que falten a máis do 20% das actividades presenciais será o resultado de multiplicar por 0.5 a nota final obtida.

Para superar a materia será necesario alcanzar en cada un dos ítems avaliables unha puntuación polo menos igual ao 40% da valoración de cada ítem. En caso de non alcanzar o devandito 40% nalgún dos ítems avaliables, a nota final será igual á media ponderada final, multiplicada por 0.5. Para que un estudante sexa considerado Non Presentado non ten que ter sido avaliado en ningún ítem.
Requírese do alumnado que curse esta materia unha conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (copia ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecementos e destrezas alcanzado en todo tipo de proba, informe ou traballo. Copiar nas probas escritas ou nos informes supón a obtención de cero puntos na proba en que se copiase. Os informes de campo con partes idénticas ou moi semellantes tamén serán avaliados con cero puntos.
Non haberá posibilidade de repetir nin o traballo de grupo nin o informe de campo, polo que en caso de non alcanzar a cualificación requirida, o estudante terá que realizar unha proba escrita específica no exame de xullo.
Fechas de exámenes:
Os dous parciais faranse online en datas e horas a convir, o primeiro ao finalizar o Tema 3 e o segundo ao finalizar o Tema 6 (aprox.: 19 de outubro e 15 de novembro).
Fecha de examen primeira convocatoria: 15/12/2017. Recuperación: según quede fixado polo Centro:  http://bioloxia.uvigo.es/docs/docencia/examenes/exames_grado_2017-18.pdf
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000