Guia docente 2018_19
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Xeoloxía: Xeoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Valorarase a asistencia, podéndose realizar controis aleatorios. 5
CB1
CB2
CG3
CG10
CG11
CE10
CE12
CE15
CE19
CE32
CE33
CT2
CT3
CT10
CT11
CT16
Prácticas de laboratorio A asistencia a as prácticas de laboratorio é obrigatoria. 5
CB1
CB2
CG3
CG4
CG10
CE10
CE12
CE15
CE19
CE25
CE31
CE32
CE33
CT7
CT10
CT11
CT16
Seminario Avalíase o informe escrito sobre un tema relacionado coa materia elixida polo alumno. Valóranse o contido, a inclusión de documentación adicional, os gráficos, esquemas, fotografías, etc.
25
CB2
CB3
CB4
CG2
CG7
CG10
CG11
CG12
CE10
CE15
CE32
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT13
CT14
CT16
CT17
CT18
Presentación Avalíase:
A estrutura e a calidade de a presentación.
Axustarse a o tempo establecido.
A utilización de linguaxe con rigor científico.
A actitude durante a presentación
15
CB4
CG11
CE32
CT3
CT5
CT9
CT14
Informe de prácticas Avalíase o informe escrito sobre as actividades levadas a cabo nas prácticas de campo. Valóranse o contido, a inclusión de gráficos, esquemas, etc. 10
CB3
CB4
CG3
CG4
CG11
CE10
CE15
CE19
CE25
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT10
CT11
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame de carácter teórico-práctico sobre os contidos fundamentais de a materia.

Exame parcial eliminatorio: Realizarase un exame parcial de carácter teórico-práctico respecto a os contidos do último tema finalizado á data do parcial. Os estudantes que superen este exame só terán que examinarse do resto do temario en a convocatoria de decembro/xaneiro, aínda que o valor de o parcial non computará en caso de suspender en decembro/xaneiro. Os estudantes que non superen o parcial, examinaranse de todos os contidos na convocatoria de decembro/xaneiro ou, eventualmente, na de xullo.
40
CB1
CB2
CG3
CG4
CG10
CE10
CE12
CE15
CE19
CE32
CT2
CT3
CT11
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Recórdase que a asistencia a as actividades presenciais é obrigatoria. A nota final de os estudantes que falten a máis de o 20% de as actividades presenciais sen causa debidamente xustificada, será o resultado de multiplicar por 0.5 a nota final obtida.

Para superar a materia será necesario alcanzar en cada un de os ítems avaliables unha puntuación polo menos igual a o 40% da valoración de cada ítem. En caso de non alcanzar o devandito 40% en algún dos ítems avaliables, a nota final será igual á media ponderada final, multiplicada por 0.5. Para que un estudante sexa considerado "No Presentado" non ten que ser avaliado en ningún ítem.

Requírese do alumnado que curse esta materia unha conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (copia ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecementos e destrezas alcanzado en todo tipo de proba, informe ou traballo. Copiar nas probas escritas ou nos informes supón a obtención de cero puntos na proba en que se copiou. Os informes de campo con partes idénticas ou moi semellantes tamén serán evaluados con cero puntos.

Non haberá posibilidade de repetir nin o traballo de grupo nin o informe de campo, polo que en caso de non alcanzar a cualificación requirida, o estudante terá que realizar unha proba escrita específica no exame de xullo.

Exame parcial eliminatorio: Realizarase un exame parcial de carácter teórico-práctico respecto a os contidos do último tema finalizado á data do parcial. Os estudantes que superen este exame só terán que examinarse do resto do temario en a convocatoria de decembro/xaneiro, aínda que o valor de o parcial non computará en caso de suspender en decembro/xaneiro. Os estudantes que non superen o parcial, examinaranse de todos os contidos na convocatoria de decembro/xaneiro ou, eventualmente, na de xullo.

Data de exame primeira convocatoria: 09/01/2018 (http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames). Recuperación: segundo quede fixado por o Centro: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000