Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de problemas propios de devandita área de estudo
  B2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos Estudos Ingleses.
  B3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no ámbito dos Estudos Ingleses.
  B4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral.
  B5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses.
  B6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas propias.
  B7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e escrito da lingua inglesa.
  B8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses.
  B9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses.
  B10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada.
  C2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística.
  C3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística.
  C4 Capacidade de manexar conceptos, métodos e instrumentos propios da investigación en inglés para fins específicos, particularmente do inglés académico.
  C5 Capacidade de reflexionar sobre os factores que condicionan a aprendizaxe e a adquisición do inglés como lingua estranxeira.
  C6 Habilidades para o uso de ferramentas e recursos de investigación aplicados mediante a análise de variables macro e micro-sociolingüísticas.
  C7 Capacidade de usar dicionarios (en especial o Oxford English Dictionary), corpus informatizados e ferramentas de procura necesarias para a súa utilización efectiva
  C8 Coñecemento dos estudos de cognición e procesamento dentro da investigación na lingüística inglesa.
  C9 Capacidade para establecer contrastes entre os sistemas gramaticais do español/galego e do inglés, analizando as súas implicacións para outras disciplinas.
  C10 Coñecemento dos estudos de variación e cambio lingüístico no ámbito anglófono.
  C11 Capacidade de aplicar métodos de investigación cuantitativa e cualitativa, de executar varios procedementos de recolleita e análise de datos e de utilizar software específico para a investigación en lingüística inglesa.
  C12 Capacidade para analizar distintos tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos en lingua inglesa.
  C13 Coñecemento do papel do inglés nos distintos medios de comunicación.
  C14 Capacidade para comprender as implicacións comunicativas de diferentes tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos.
  C15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono.
  C16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono.
  C17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no ámbito anglófono.
  C18 Capacidade de elaborar ensaios críticos sobre textos literarios e documentos culturais relacionados co ámbito anglófono.
  C19 Capacidade de traballar de forma autónoma con textos literarios de diferentes tradicións dentro do ámbito anglófono, aplicando diversas metodoloxías teóricas e críticas.
  C20 Habilidades para buscar cos diversos medios tecnolóxicos e de comunicación textos culturais de masas que empregan recursos literarios.
  C21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas.
  C22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono.
  C23 Capacidade para afondar nos xéneros e autores en lingua inglesa.
  C24 Capacidade para afondar nas tendencias actuais nos estudos teóricos e críticos literarios e culturais, aplicados a autores, xéneros e períodos literarios en lingua inglesa.
  C25 Coñecemento de perspectivas transculturais en lingua inglesa.
  C26 Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito anglófono.
  C27 Coñecemento das entornas laborais e profisionais onde o inglés ocupa un lugar relevante como medio e vehículo de expresión.
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de problemas propios de devandita área de estudo
  D2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos Estudos Ingleses.
  D3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no ámbito dos Estudos Ingleses.
  D4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables.
  D5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral.
  D6 Habilidades para ser capaz de construír e utilizar ferramentas operativas que recollan información significativa e precisa para a mellora das aprendizaxes nos Estudos Ingleses.
  D7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida.
  D8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses.
  D9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas propias.
  D10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses.
  D11 Capacidade para traballar en equipo, cooperativo e compartido, fomentando a tolerancia e a aprendizaxe colaborativo.
  D12 Habilidades para fomentar e garantir o respeto aos Dereitos Humanos e aos principios de accesibilidad universal, igualdade, non discriminación e os valores democráticos e da cultura da paz.
  D13 Capacidade de fomentar os aspectos sicosociolóxicos e interpersoais relativos á igualdade de xéneros e culturas.
  D14 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e escrito da lingua inglesa.
  D15 Desenvolvemento da capacidade comunicativa no ámbito académico.
  D16 Capacidade crítica e de síntese do estudante mediante a lectura e revisión de artigos especializados.
  D17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses.
  D18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura.
  D19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses.
  D20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000