Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Tradución Multimedia
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia.
  A2 2. Manexar con destreza as ferramentas tecnolóxicas e informáticas máis relevantes para o seu uso nos contextos profesionais.
  A3 3. Executar os procedementos e técnicas de tradución dos diferentes produtos multimedia.
  A4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares.
  A5 5. Demostrar un espírito crítico ante fenómenos culturais, e práctico á hora do seu transvasamento.
  A6 6. Desenvolver coñecementos, habilidades e destrezas que permitan a incorporación ao exercicio profesional no campo da tradución multimedia.
  A7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia.
  A8 8. Seleccionar un obxecto de investigación, formular hipóteses, empregar unha metodoloxía apropiada, analizar e presentar resultados.
  A9 9. Coñecer elementos e técnicas avanzados da tradución multimedia nas súas distintas especialidades.
  A10 10. Realizar unha análise do TO e do seu encargo e seleccionar unha estratexia de transvasamento apropiada.
  A11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas.
  A12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados.
  A13 13. Coñecer os conceptos de culturalidade, interculturalidade, transculturalidade e mestizaxe.
  A14 14. Detectar, analizar e resolver adecuadamente problemas de transvasamento cultural en diferentes produtos multimedia.
  A15 15. Poñer en relación a culturalidade do produto orixinal multimedia co correspondente ámbito social e os destinatarios-meta.
  A16 16. Modular a culturalidade-orixe en atención a diferentes destinatarios-meta.
  A17 17. Revisar criticamente diferentes versións-meta con especial atención á culturalidade dos destinatarios finais.
  A18 1. Coñecer en profundidade os modelos teóricos que se ocupan da tradución multimedia.
  A19 2. Realizar procuras documentais para a tradución multimedia.
  A20 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares.
  A21 4. Identificar e coñecer en profundidade os aspectos interculturais implicados.
  A22 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas.
  A23 6. Manexar as ferramentas tecnolóxicas máis relevantes para este tipo de tradución.
  A24 7. Coñecer en profundidade e describir textos multimedia.
  A25 8. Identificar problemas informativos nos devanditos textos.
  A26 9. Aplicar protocolos de procura documental en procesos de tradución multimedia
  A27 10. Utilizar as ferramentas tecnolóxicas pertinentes nas procuras documentais vinculadas a este tipo de tradución.
  A28 11. Ser quen de ofrecer distintas solucións en atención á culturalidade dos destinatarios finais.
  A29 12. Contar cun método crítico adecuado e fiable de revisión do produto final, con especial atención ás marcas culturais.
  A30 13. Coñecer en profundidade diferentes modelos de análise cultural.
  A31 14. Identificar e delimitar problemas informativos na tradución.
  A32 15. Elaborar e comprobar hipóteses que expliquen os distintos problemas de tradución.
  A33 16. Afondar no coñecemento da tradución multimedia e as súas estratexias.
  A34 17. Desenvolver a capacidade crítica ante o TO e para a avaliación de ferramentas
  A35 terminográficas, lexicográficas e documentais, segundo a súa utilidade para a tradución multimedia.
  A36 18. Desenvolver unha metodoloxía sistemática de investigación da procura documental e dun protocolo de consulta terminolóxica para a tradución multimedia.
  A37 19. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas.
  A38 20. Deseñar, planificar e realizar un traballo de investigación.
  A39 21. Dominar as habilidades de redacción dun traballo académico.
  A40 22. Demostrar e aplicar o coñecemento da tradución multimedia e as súas estratexias.
  A41 23. Identificar e delimitar problemas de tradución.
  A42 24. Analizar de xeito crítico o TO e avaliar e empregar satisfactoriamente ferramentas terminográficas, lexicográficas e documentais, segundo a súa utilidade para a tradución multimedia.
  A43 25. Aplicar unha metodoloxía sistemática de investigación da procura documental e un protocolo de consulta terminolóxica para a tradución multimedia.
  A44 26. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas.
  A45 27. Deseñar, planificar e realizar un proxecto de tradución multimedia.
  A46 28. Asignar prioridades nas diferentes tarefas de tradución implicadas nun proxecto de tradución multimedia.
  A47 29. Desenvolver e aplicar habilidades para o traballo en equipo.
  A48 30. Coñecer en profundidade os conceptos básicos da localización de software.
  A49 31. Coñecer en profundidade os tipos de obxectos localizables.
  A50 32. Coñecer en profundidade o proceso de localización de software.
  A51 33. Coñecer en profundidade as funcións dos participantes no proceso e as dinámicas profesionais do sector de localización de software.
  A52 34. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas en localización de software.
  A53 35. Adquirir práctica no proceso de localización de software.
  A54 36. Coñecer en profundidade os conceptos básicos na localización de páxinas web.
  A55 37. Coñecer en profundidade o proceso de localización de páxinas web.
  A56 38. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas na localización de páxinas web.
  A57 39. Coñecer en profundidade as dinámicas profesionais do sector de localización de páxinas web.
  A58 40. Adquirir práctica no proceso de localización de páxinas web.
  A59 41. Comprender as dinámicas profesionais do sector de localización de videoxogos.
  A60 42. Coñecer en profundidade os elementos básicos do proceso de localización de videoxogos.
  A61 43. Coñecer en profundidade as técnicas de transvasamento relacionadas coa localización dos videoxogos.
  A62 44. Adquirir práctica no proceso de localización de videoxogos.
  A63 45. Coñecer en profundidade a historia e evolución do subtitulado.
  A64 46. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de subtitulado.
  A65 47. Coñecer en profundidade as condicións laborais, as convencións de subtitulación e o discurso subtitulador e aprender a manexar o software de subtitulación.
  A66 48. Coñecer en profundidade os problemas principais do subtitulado (xerais e específicos) e adquirir práctica no proceso de subtitulado.
  A67 49. Coñecer en profundidade a historia e evolución da dobraxe.
  A68 50. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de dobraxe.
  A69 51. Coñecer en profundidade as condicións laborais, convencións de dobraxe e o discurso da dobraxe e aprender a manexar software de dobraxe.
  A70 52. Coñecer en profundidade os principais problemas de tradución para a dobraxe (xerais e específicos) e adquirir práctica no proceso de dobraxe.
  A71 53. Coñecer en profundidade a historia e evolución do voice over.
  A72 54. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de voice over
  A73 55. Coñecer en profundidade as condicións laborais e convencións do voice over e o seu discurso, e aprender a manexar software de voice over.
  A74 56. Coñecer en profundidade os principais problemas do voice over (xerais e específicos) e adquirir práctica nesta modalidade.
Carácter B Código Competencias Transversais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000