Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Tradución Multimedia
 Materias
  Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Foros de discusión Discusión por parte do alumnado, de maneira colaborativa, dos contidos, dúbidas, suxestións, críticas, etc. xurdidas da lectura do diferentes materiales de consulta facilitados polos docentes da materia (guía docente, artigos, base de datos de programas, etc.). En total serán dous (2) os foros habilitados relacionados con diferentes partes do temario da materia. Cada un dos foros será avaliado co 10% da cualificación global da materia. A discusión será orientada polo persoal docente.

Asúmese que, como mínimo, cada estudante deberá ter tres (3) "intervencións con contido" en cada un de devanditos dous foros (en calquera dos diferentes temas existentes). Con este mínimo de intervencións (independentemente do máximo) o estudante obterá xa, automaticamente, a cualificación máxima posible en cada foro.
20 CG1
CG9
CE1
CE3
Traballo tutelado Grupo de actividades prácticas relacionadas co temario. 10 CG1
CG2
CG3
CG6
CG9
CG11
CE1
CE3
CE6
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias
adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. En total serán dúas (2) as probas tipo test, relacionadas con diferentes partes do temario da materia. Cada unha das probas tipo test será avaliada co 30% da cualificación global da materia.
60 CG1
CG9
CE1
CE3
Práctica de laboratorio Xestión dun ou varios proxectos-encargos globais relacionados coa tradución multimedia (tradución audiovisual e/ou localización), mediante o uso de diferentes ferramentas informáticas, formatos e/ou soportes. 10 CG1
CG2
CG3
CG6
CG7
CG9
CG11
CG12
CE1
CE3
CE6
CE19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:

Nas 12 semanas en que se organiza a materia, a avaliación consiste na realización de 6 tarefas e estrutúrase da seguinte maneira:

BLOQUE-1 da materia: Semanas 01-06, inclusive.

- Semanas 01-03, inclusive: FORO-1 (10%). Primeiro foro controlado relacionado cunha determinada parte do temario.

- Semanas 01-06, inclusive: TEST-1 (30%). Primeira proba de tipo test relacionada cunha determinada parte do temario.

- Semanas 03-06, inclusive: ACTIVIDADE-1 (10%). Primeira parte do proxecto-encomenda, relacionada coa base de datos de programas informáticos e cos aspectos máis básicos (estudo de formatos, soportes, e codificaciones) das tarefas informatizadas do proceso tradutor; todo iso no do ámbito específico da tradución multimedia.

BLOQUE-2 da materia: Semanas 07-12, inclusive.

- Semanas 07-09, inclusive: FORO-2 (10%). Segundo foro controlado relacionado cunha determinada parte do temario.

- Semanas 07-12, inclusive: TEST-2 (30%). Segunda proba de tipo test relacionada cunha determinada parte do temario.

- Semanas 10-12, inclusive: ACTIVIDADE-2 (10%). Segunda parte do proxecto-encomenda, relacionada con exemplos prácticos de proxectos relacionados, directa ou indirectamente, co ámbito específico da tradución multimedia.

Por circunstancias varias, pode acordarse entre todos/as os/as implicados/as (docentes e discentes) entregar as tarefas TEST-1 e/ou ACTIVIDADE-1 ao final do curso; pero, en principio, a data de entrega para as devanditas tarefas é a semana acordada de antemán. Non é obrigatoria a realización das 6 tarefas avaliativas; e, para aprobar a materia, bastará con obter un mínimo de 5,0 puntos sobre os 10,0 puntos posibles.

SEGUNDA CONVOCATORIA:

O estudantado que non supere en primeira convocatoria esta materia, poderá facelo nunha segunda convocatoria, de acordo co calendario oficial da Universidade, realizando novamente as 6 tarefas propostas na primeira. No caso dos dous foros, a participación avaliativa dos mesmos será substituída por outro tipo de tarefas avaliativas (comentario de artigos de investigación, realización de determinadas tarefas complementarias, etc.). No suposto que algún/nha alumno/a non aprobase o global da materia na primeira convocatoria pero si fixese algunha das tarefas indicadas na primeira convocatoria, se o desexa, dita tarefa computaralle como "xa realizada e avaliada" para a segunda convocatoria da materia. Por último indicar que, se un/nha alumno/a considera que a cualificación obtida na primeira convocatoria non está acorde coa cualificación que pensaba obter (noutras palabras, que quere obter unha "mellor cualificación"); pode "renunciar" á nota obtida na primeira convocatoria (sempre que o faga antes de que se entreguen as actas oficiais da primeira convocatoria). Nese caso, a cualificación que aparecerá na súa primeira convocatoria será a de "non presentado/a", e poderá presentarse á segunda convocatoria. De ser así, con todo, debe ser moi consciente do que iso pode implicar en relación con outras materias e prazos xa establecidos: por exemplo, no concernente ao "Traballo de fin de máster" ou ás "Prácticas en empresa".
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000