Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1
  CB2
  CB3
  CB4
  CB5
Type CG Code General Competences
  CG1 Capacitación dos estudantes para que adquiran coñecementos lingüísticos e literarios.
  CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permitan aos estudantes acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
  CG3 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios.
  CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.
  CG5 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
  CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
  CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literaria.
  CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
  CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
  CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas ao proceso comunicativo.
Type CE Code Specific Competences
  CE1 Perfecto dominio instrumental de las lenguas gallega, española y portuguesa.
  CE2 Conocimiento de la gramática de las lenguas gallega, española y portuguesa.
  CE3 Conocimiento de la literatura gallega, española y portuguesa.
  CE4 Conocimiento básico de la lengua latina y su cultura.
  CE5 Conocimiento de los conceptos y métodos del análisis lingüístico.
  CE6 Conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario.
  CE7 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literaria.
  CE8 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.
  CE9 Conocimientos de retórica y estilística.
  CE10 Conocimiento de los conceptos y métodos de la literatura comparada.
  CE11 Conocimiento de la evolución histórica interna y externa del español.
  CE12 Conocimiento de la evolución histórica interna y externa del gallego.
  CE13 Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua gallega/española.
  CE14 Conocimientos teóricos y metodológicos para la enseñanza de la lengua materna.
  CE15 Conocimiento de las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
  CE16 Conocimiento de la historia de los países de la Península Ibérica.
  CE17 Conocimiento teórico y práctico de los diccionarios del español/gallego/portugués en sus diferentes formatos
  CE18 Conocimiento teórico y práctico de la fonética y fonología del gallego/español/portugués.
  CE19 Conocimiento de las ciencias sociales e humanas.
  CE20 Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua portuguesa.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua portuguesa.
  CT2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
  CT3 Capacidad de generar nuevas ideas.
  CT4 Capacidad de gestionar la información.
  CT5 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.
  CT6 Habilidad para trabajar de forma autónoma.
  CT7 Capacidad crítica y de autocrítica.
  CT8 Capacidad de análisis y síntesis.
  CT9 Capacidad para manejar la bibliografía consultada y para citarla adecuadamente.
  CT10 Respeto por la ética profesional y, en particular, por la propiedad intelectual.
  CT11 Capacidad para elaborar textos orales y escritos de diferente tipo.
  CT12 Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos e internet.
  CT13 Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000