Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Xéneros
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
 • saber
 • saber facer
CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
 • saber
 • saber facer
CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
 • saber
 • saber facer
CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
 • saber
 • saber facer
CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.
 • saber
 • saber facer
CE9 Coñecemento de retórica e estilística.
 • saber
 • saber facer
CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.
 • saber
 • saber facer
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
 • saber
 • saber facer
CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
 • saber
 • saber facer
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT10 Capacidade de análise e síntese.
 • saber
 • saber facer
CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
 • saber
 • saber facer
CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000