Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura española medieval
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario O seguimento e a presentación de comentarios (parciais ou totais) de textos literarios entregados en clase, así como a resolución de dúbidas prácticas sobre os contidos da materia, serán avaliados tras a realización das titorías. Todo o alumnado matriculado na materia haberá de ter polo menos unha titoría en data convida co profesor. 10 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento A proba escrita ao remate do cuadrimestre é obrigatoria para todo o alumnado, que terá que superala para aprobar a materia. Consistirá en:

1) elaboración dun comentario literario completo, de acordo co esquema exposto polo docente, dalgunha das obras analizadas nas sesións presenciais (no caso de alumnado que siga a evaluación continua) ou de calquera das lecturas obrigatorias do programa (para quen opte por evaluación única).

2) unha ou varias cuestións de carácter práctico acerca de aspectos que o alumnado terá que contemplar sobre un texto literario (análisis métrico, retórico, etc.).

70 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Resolución de problemas e/ou exercicios Nas clases prácticas o alumnado ha de realizar probas obrigatorias consistentes na aplicación de coñecementos sobre un texto literario, ben sexa de contido (para verificar a correcta comprensión das obras de lectura obrigatoria), como de diferentes aspectos expostos nas clases teóricas: métrica, retórica, etc. Terase en conta non só a correcta realización, senón tamén a corrección lingüística e a exposición oral. Será obrigatorio para o alumnado que opte pola avaliación continua ter realizado polo menos dous exercicios deste tipo ao longo do cuadrimestre. 20 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para a primeira edición de actas o alumnado ten dereito a elixir
entre avaliación continua ou avaliación única, e a cualificación
final, así como a tipoloxía das probas, resultará da aplicación
do arriba exposto: así, na avaliación única, o exame, que será
diferente e dará conta de todo o temario oficial, equivalerá
ao 100% da cualificación. Terá lugar en data fixada pola Xunta
de Facultade. Pola contra, para a segunda edición
das actas (mes de xullo, en data oficial fixada pola Xunta de Facultade),
así como para as posteriores convocatorias
extraordinarias, tan só haberá a posibilidade de avaliación única, a través dun
exame que combinará probas prácticas (especialmente
comentarios literarios de textos extraídos das lecturas obrigatorias)
e preguntas mais breves de carácter teórico ou de aplicación práctica.

Lémbrase a
importancia, tanto para o exame escrito (proba de desenvolvemento e proba práctica en torno ao comentario literario de textos) como para a entrega dos
traballos nas horas prácticas, da corrección lingüística. Así mesmo, a copia ou plaxio total
ou parcial en calquera tipo de proba levará a cualificación cun
cero. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá das
responsabilidades derivadas neste aspecto.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000