Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Semántica e léxico
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Mantéñense as mesmas metodoloxías, para a lección maxistral combinaráse a clase síncrona con vídeos explicativos de forma asíncrona a través de MOOVI.

A atención personalizada realizaráse por medio de titoría personalizadas a través do despacho virtual.

Non hai ningunha modificación dos contidos ou a bibliografía.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Mantéñense tamén os sistemas de avaliación pois poden facerse de xeito virtual.

No caso de que algún alumno ou alumna opte pola avaliación única, o exame realizaráse a través de MOOVI de forma síncrona e na data que marque a FFT.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000