Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
 • saber
CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
  CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
  • Saber estar / ser
  CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
  • saber facer
  CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros instrumentos informáticos e Internet.
  • saber
  CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes formatos.
  • saber
  • saber facer
  CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
  • saber
  • saber facer
  CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
  • saber facer
  CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
  • saber facer
  • Saber estar / ser
  CT10 Capacidade de análise e síntese.
  • saber
  • saber facer
  CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
  • saber facer
  CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
  • Saber estar / ser
  Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000