Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
Sinale C Código Habilidades
  C1 Dominio de linguas estranxeiras
  C2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  C5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  C6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  C7 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  C8 Destreza para a procura de información/documentación
  C9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  C10 Capacidade de traballo en equipo
  C11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  C12 Posuír unha ampla cultura
  C13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  C14 Dominio de ferramentas informáticas
  C15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  C16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  C17 Capacidade de tomar decisións
  C18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  C19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  C20 Facilidade para as relacións humanas
  C21 Rigor e seriedade no traballo
  C22 Destrezas de tradución
  C23 Uso de ferramentas de tradución asistida
  C24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  C25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  C26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  C27 Capacidade de razoamento crítico
  C28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  C29 Formación universitaria específica
  C30 Coñecemento de idiomas
  C31 Coñecementos de informática profesional e TAC
  C32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  C33 Dominio oral e escrito da lingua propia
Sinale D Código Competencias
  D1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  D2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  D3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  D4 Resolución de problemas
  D5 Coñecementos de informática aplicada
  D6 Capacidade de xestión da información
  D7 Toma de decisións
  D8 Compromiso ético e deontolóxico
  D9 Razoamento crítico
  D10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  D11 Habilidades nas relacións interpersoais
  D12 Traballo en equipo
  D13 Traballo nun contexto internacional
  D14 Motivación pola calidade
  D15 Aprendizaxe autónoma
  D16 Adaptación a novas situacións
  D17 Comprensión doutras culturas e costumes
  D18 Creatividade
  D19 Iniciativa e espírito emprendedor
  D20 Lideranza
  D21 Sensibilidade co medio
  D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  D23 Capacidade de traballo individual
  D24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000