Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • Saber estar / ser
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
 • saber
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
 • saber
 • saber facer
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
 • saber facer
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
 • saber
CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
 • Saber estar / ser
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
 • saber facer
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • saber facer
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
 • saber facer
CE22 Destrezas de tradución
 • saber facer
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Saber estar / ser
CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
 • saber
CE27 Capacidade de razoamento crítico
 • saber facer
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
 • saber
CT4 Resolución de problemas
 • saber facer
CT6 Capacidade de xestión da información
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT7 Toma de decisións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
 • Saber estar / ser
CT9 Razoamento crítico
 • saber
 • saber facer
CT14 Motivación pola calidade
 • saber
CT15 Aprendizaxe autónoma
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT16 Adaptación a novas situacións
 • Saber estar / ser
CT18 Creatividade
 • saber facer
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
 • saber facer
CT23 Capacidade de traballo individual
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000