Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada lingua A1-lingua A2
   Competencias
Código Descrición
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE22 Destrezas de tradución
CE23 Uso de ferramentas de tradución asistida
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CE31 Coñecementos de informática profesional e TAC
CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT4 Resolución de problemas
CT5 Coñecementos de informática aplicada
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
CT21 Sensibilidade co medio
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000