Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE29 Formación universitaria específica
CT4 Resolución de problemas
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Traballo en equipo
CT13 Traballo nun contexto internacional
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT18 Creatividade
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000