Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Estudo de casos/análises de situacións Todo o alumnado deberá realizar unha exposición oral en francés sobre calquera das unidades do programa ou calquera outro tema da súa libre elección (previa consulta co profesor) relacionado coa materia. Puntuarase tanto a calidade do contido transmitido como a competencia de expresión oral en francés. 40
Prácticas autónomas a través de TIC Os encargos de tradución inversa español-francés serán tramitados a través da plataforma *FAITIC. Valorarase moi positivamente a participación activa do alumnado cos seus comentarios nos foros de discusión e debate que se vaian creando tanto con cada encargo de tradución como con cada entrada bibliográfica específica de lectura recomendada subida á plataforma TEMA.
Por outra banda recoméndase seguir a actualización das entradas e artigos publicados nas distintas plataformas web 2.0 do profesor:
-Páxina docente *facebook do profesor: *https://www.facebook.com/joseyustefrias
-Blogue de *Yuste. *On e *sème *à *tout *vent: http://www.joseyustefrias.com/index.php/blogue
-Sur lles *seuils *du *traduire: http://seuils.hypotheses.org/
20
Sesión maxistral Probas puntuais propostas ao fío dos contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais. 10
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Exame final que terá lugar o 29 de abril de 2014 30
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia a clase será «obrigatoria» para acollerse á avaliación continua. Non se avaliará de forma continua a ningún alumno que non asistise a unha determinada cota de clases, salvo en casos moi excepcionais, que, por suposto, deberán ser debidamente xustificados e acreditados. É dicir, para poder acollerse á avaliación continua o alumno deberá participar en todas e cada unha as actividades previstas na materia tanto dentro como fose da aula. A porcentaxe mínima de presencialidade (que se controlará pasando lista en cada sesión) é do 80%.

En todas as probas propostas será imprescindible responder a todas as preguntas.

No exame final da avaliación continua haberá tan só dúas probas de tradución inversa español-francés: unha na que non se permitirá o uso de dicionarios nin de ningún tipo de material, e outra na que si se permitirá o uso de dicionarios e de calquera tipo de material.

A copia ou o plaxio serán penalizadas.

Con respecto á corrección tanto de todas e cada unha das probas do curso como do exame final, que terá lugar na última semana de clase, cabe sinalar que se prestará unha especial atención ao dominio das normas ortográficas, morfolóxicas e sintácticas da lingua francesa. Atención! Tres erros ortotipográficos e/ou morfosintácticos invalidan calquera proba.

No caso de alumnos que non se acollan á avaliación continua, o exame final que terá lugar durante a última semana de clases, constará de tres probas: unha parte teórica (respostas redactadas completamente en francés a unhas preguntas teóricas do temario: valor 50%) e outra parte práctica que consistirá en catro probas escritas de tradución inversa español-francés: dous na que non se permitirá o uso de dicionarios nin de ningún tipo de material, e outras dúas  na que si se permitirá o uso de dicionarios e de calquera tipo de material. Ademais concertarase unha cita co profesor para a realización dunha proba oral na que o alumnado responderá, en francés, ás preguntas formuladas polo profesor.

A convocatoria de xullo consistirá nun exame que constará das mesmas partes que a avaliación non continua que se acaba de describir no parágrafo anterior.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000