Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, IV: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Atopar solucións adecuadas ós problemas presentados pola reformulación do texto-fonte para a súa axeitada forma final no texto-meta. 10 CE12
CE27
CT15
CT23
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma O alumno aprenderá a superar problemas de morfo-sintaxe e de lexicografía. 10 CB5
CE1
CE4
CE18
CT2
CT15
CT23
Presentacións/exposicións Presentación en grupo ou individualmente dun traballo realizado polo alumno 5 CE12
CE18
CE24
CT8
CT23
Traballos tutelados - unha transcrición dun texto audio.
- Unha ficha dunha película e a explicación dunha escena
10 CB5
CE12
CE25
CE27
CE32
CT8
CT10
CT17
CT23
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Proba final na que o estudante terá que realizar un resumo, unha síntese ou unha paráfrase. 30 CE4
CE25
CT15
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. proba final na que o estudante ten que realizar exercicios prácticos no laboratorio de linguas 30 CE1
CE2
CE18
CE25
Probas de tipo test Probas sobre a gramática, o léxico en forma de test. 5 CB5
CE1
CE18
CE24
CT15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Primeira edición das actas : A avaliación é continua. Para ser avaliado será necesario ter entregado os traballos na data requirida. As probas non entregadas contarán coma un cero. Os alumnos terán que aprobar tódalas destrezas. En caso de plaxio, a nota é de suspenso.


Nesta primeira edición das actas haberá unha avaliación única para o alumno que ó comezo do curso xustifique debidamente, en tempo e forma (nas dúas primeiras semanas do inicio do curso), que non pode realizar a avaliación continua. Nese caso fará unha proba única teórico-práctica, esa nota contabilizará 50% para parte práctica e 50% para a parte teórica. Cada parte terá que acadar unha nota mínima de 5. Este exame terá lugar o último día de clase.


- Segunda edición das actas: Os alumnos que non superen a materia na primeira edición das actas, farán en xullo unha proba final recapitulativa que contará coma un 100% da nota, esa nota contabilizará 50% para a parte teórica e 50% para a parte práctica. Cada parte deberá acadar unha nota mínima de 5.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000