Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Valoración continua da asistencia a clase e da participación activa en todas as actividades desenvolvidas na aula.

10 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C3
C10
C12
C18
C24
D1
D5
D6
D10
D15
D23
Resolución de problemas de forma autónoma Puntuación dos traballos e exercicios entregados durante o curso. 10 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C3
C10
C12
C18
C24
D1
D5
D6
D10
D15
D23
Resolución de problemas e/ou exercicios 1. Primer exame escrito que versará sobre o contido léxico e gramatical da primeira parte do curso.
Puntuación: 40% do total da materia
40 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C3
C10
C12
C18
C24
D1
D5
D6
D10
D15
D23
Resolución de problemas e/ou exercicios 2.Segundo exame escrito que versará sobre os contidos léxicos e gramaticais da segunda parte do curso.
Puntuación: 40% do total da materia.
Ademáis: proba oral de apoio en casos puntuais que o requiran para poder avaliar convenientemente dita competencia (avaliación única y outros casos).
40 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C3
C10
C12
C18
C24
D1
D5
D6
D10
D15
D23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

  PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

 A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas máis arriba. Para obter o 20% (máximo) establecido para os traballos de aula, atenderase a participación regular e activa na aula, coa entrega de traballos e á valoración da calidade dos mesmos. As probas escritas realizaranse nas datas fixadas polo profesorado da materia. A nota final da parte escrita resultará de hallar a nota media entre ambas probas.


O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla a avaliación única deberá realizar e superar un único exame escrito final sobre os contidos da materia, que se realizará na data oficial fixada no calendario aprobado pola Xunta da FFT, e máis outro oral noutra data concertada co profesorado para superala: la nota final resultará da nota media obtida en ambas probas.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota dos exames -escritos e oral- non deberá ser inferior a 5 en cada una das probas para superar a materia. Para poder presentarse á proba oral na avaliación única é necesario ter alcanzado un mínimo de 5  en cada una das dúas probas escritas.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO) 

Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación, que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT.  

ADVERTENCIA: En calquera das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado da avaliación continua que, segundo o seu criterio razoado, non demostrara suficiente competencia na materia.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000