Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Lingua para fins específicos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Proba oral final sobre os contidos traballados na sexión maxistral 30 CE1
CE7
CE9
CE10
CE12
CT3
CT4
Resolución de problemas e/ou exercicios Entrega e corrección de exercicios e problemas traballados na aula, fóra da aula ou nas TIC. 10 CE1
CE4
CE5
CE6
CE12
CT2
CT5
Traballos e proxectos Presentación oral e entrega dun traballo escrito feito en grupo (mínimo dúas persoas, máximo tres) sobre un tema asignado a comezos de curso 20 CE1
CE7
CE9
CE10
CT3
CT4
Probas de resposta curta Proba escrita final sobre a resolución de exercicios traballados no aula ó longo do cuadrimestre 40 CE5
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación será continua. Dito sistema de avaliación require obrigatoriamente a asistencia a un 80% das sesións presenciais. 

Para a avaliación continua
computarán os seguintes parámetros obrigatorios (coa ponderación na calificación final):

(1) Entrega de actividades
puntuais (resolución de exercicios, etc.) que a profesora solicite realizar dentro ou fóra da aula (10%).

(2) Proba oral final
(30%): Exame oral sobre os contidos da materia no que se avaliará a expresión
oral, nas derradeiras semanas de clase.

(3) Proba escrita final
(40%): Exame que terá lugar na derradeira semana de clase e abarcará tódolos contidos teóricos
e prácticos explicados ó longo do cuadrimestre.

(4) Traballo e presentación
(20%): Desenvolvemento oral e escrito en grupos de estudantes dun
estudo sobre un tema relacionado cos contidos da materia.

O alumnado que non poda asistir ó 80% das sesións presenciais deberá comunicarllo ó profesorado argumentadamente ó comezo do curso, e deberá á realizar na primeira edición de actas (maio) unha proba final escrita que suporá o 60% da cualificación final e unha proba oral que suporá o 40%. Esta proba realizarase na derradeira semana de clase.

Todo o alumnado que non supere a materia na edición de maio deberá repetir unha proba final en xullo (data oficial aprobada pola Xunta da FFT) de toda a materia que suporá o 100% da calificación.

N.B.: En caso de calquera tipo
de plaxio a cualificación final será de suspenso. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000