Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Terceiro idioma estranxeiro I: Francés
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se modifican
Lección maxistral
Revisar e asentar os coñecementos de forma teórica e práctica, recoñecer as posibles dificultades de seguimento e corrixir as formulacións erróneas, en campus remoto o de forma asíncrona na platafoma moovi.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Comunicación e interrelación entre o alumnado e os docentes a través das ferramentas telemáticas. A comunicación entre os membros será posible a través de ferramentas síncronas e asíncronas grazas á virtualización. O correo electrónico fai posible a comunicación privada, e en caso necesario o envío de mensaxes a grupos de alumnos/as para poder manter unha comunicación fluída e rápida.

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non se prevén

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://www.bonjourdefrance.com/


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
*Probas xa realizadas
Manterase a nota e valor das probas realizadas; a avaliación é sumativa.

* Información adicional
No modelo de avaliación continua, a avaliación é sumativa e formativa, a través de distintos recursos que non só busquen informar o alumnado sobre o progreso, senón que tamén beneficien a aprendizaxe.
Ao ser un sistema de avaliación sumativa e formativa non se modificará máis que o modo de realización das probas, ao pasara a empregarse un sistema telemático por medio das plataformas da universidade.

A avaliación será mediante exames e probas que deberán cubrir diferentes aspectos; xa que logo, tamén incluirán preguntas abertas e de elección múltiple para cualificar o nivel de cumprimento dos obxectivos de aprendizaxe propostos no programa ou curso académico.
Ao ser avaliación sumativa, coa demostración progresiva das competencias dos estudantes en relación a uns contidos e obxectivos específicos e favorecendo a aprendizaxe autónoma, seguirase co proposto cos mesmos valores.

Opcionalmente poderán gravarse as probas. De ser o caso, comunicarase previamente por escrito ao estudantado conforme ao disposto non anexo dá RR do 24 de abril de protección de datos.

No caso de proba non presencial na avaliación única, a nota da proba será o 100% da nota final.

=== MODALIDADE MIXTA ===
Plan de continxencia sobre a modalidade mixta, na que unha parte do estudantado asistirá ás aulas de forma presencial e outra parte seguirá as clases dun modo síncrono (preferentemente) ou asíncrono: o profesorado manterá as metodoloxías, a atención personalizada e os sistemas de avaliación como se indica para a modalidade presencial, adaptando os grupos de estudantes e as quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu momento.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000