Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
  CB6 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB7 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB8 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB9 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB10 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
  CB11 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB12 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB13 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB14 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB15 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
  CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
  CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios.
  CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.
  CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
  CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
  CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
  CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
  CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
  CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas ao proceso comunicativo.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
  CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.
  CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
  CE4 Coñecemento básico da lingua latina e a súa cultura.
  CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
  CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
  CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.
  CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
  CE9 Coñecemento de retórica e estilística.
  CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.
  CE11 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do español.
  CE12 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do galego.
  CE13 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega/española.
  CE14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna.
  CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas.
  CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.
  CE17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo.
  CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros instrumentos informáticos e Internet.
  CE19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva teórica.
  CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes formatos.
  CE21 Coñecemento teórico e práctico da fonética e da fonoloxía do galego, español e portugués.
  CE22 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua portuguesa.
  CE23 Dominio de linguas estranxeiras
  CE24 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  CE25 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  CE26 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  CE27 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  CE28 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  CE29 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  CE30 Destreza para a procura de información/documentación
  CE31 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  CE32 Capacidade de traballo en equipo
  CE33 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  CE34 Posuír unha ampla cultura
  CE35 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  CE36 Dominio de ferramentas informáticas
  CE37 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  CE38 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  CE39 Capacidade de tomar decisións
  CE40 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  CE41 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  CE42 Facilidade para as relacións humanas
  CE43 Rigor e seriedade no traballo
  CE44 Destrezas de tradución
  CE45 Uso de ferramentas de tradución asistida
  CE46 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  CE47 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  CE48 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  CE49 Capacidade de razoamento crítico
  CE50 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  CE51 Formación universitaria específica
  CE52 Coñecemento de idiomas
  CE53 Coñecementos de informática profesional e TAC
  CE54 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  CE55 Dominio oral e escrito da lingua propia
  CE56 Dominio de linguas estranxeiras
  CE57 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  CE58 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  CE59 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  CE60 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  CE61 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  CE62 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  CE63 Destreza para a procura de información/documentación
  CE64 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  CE65 Capacidade de traballo en equipo
  CE66 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  CE67 Posuír unha ampla cultura
  CE68 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  CE69 Dominio de ferramentas informáticas
  CE70 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  CE71 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  CE72 Capacidade de tomar decisións
  CE73 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  CE74 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  CE75 Facilidade para as relacións humanas
  CE76 Rigor e seriedade no traballo
  CE77 Destrezas de tradución
  CE78 Uso de ferramentas de tradución asistida
  CE79 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  CE80 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  CE81 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  CE82 Capacidade de razoamento crítico
  CE83 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  CE84 Formación universitaria específica
  CE85 Coñecemento de idiomas
  CE86 Coñecementos de informática profesional e TAC
  CE87 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  CE88 Dominio oral e escrito da lingua propia
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
  CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa, latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais)
  CT4 Capacidade para adaptarse a novas situacións.
  CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
  CT6 Capacidade de xestionar a información.
  CT7 Apreciación da diversidade e a multiculturalidade.
  CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
  CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.
  CT10 Capacidade de análise e síntese.
  CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
  CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
  CT13 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  CT14 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  CT15 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  CT16 Resolución de problemas
  CT17 Coñecementos de informática aplicada
  CT18 Capacidade de xestión da información
  CT19 Toma de decisións
  CT20 Compromiso ético e deontolóxico
  CT21 Razoamento crítico
  CT22 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  CT23 Habilidades nas relacións interpersoais
  CT24 Traballo en equipo
  CT25 Traballo nun contexto internacional
  CT26 Motivación pola calidade
  CT27 Aprendizaxe autónoma
  CT28 Adaptación a novas situacións
  CT29 Comprensión doutras culturas e costumes
  CT30 Creatividade
  CT31 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT32 Lideranza
  CT33 Sensibilidade co medio
  CT34 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  CT35 Capacidade de traballo individual
  CT36 Deseño e administración de proxectos
  CT37 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  CT38 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  CT39 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  CT40 Resolución de problemas
  CT41 Coñecementos de informática aplicada
  CT42 Capacidade de xestión da información
  CT43 Toma de decisións
  CT44 Compromiso ético e deontolóxico
  CT45 Razoamento crítico
  CT46 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  CT47 Habilidades nas relacións interpersoais
  CT48 Traballo en equipo
  CT49 Traballo nun contexto internacional
  CT50 Motivación pola calidade
  CT51 Aprendizaxe autónoma
  CT52 Adaptación a novas situacións
  CT53 Comprensión doutras culturas e costumes
  CT54 Creatividade
  CT55 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT56 Lideranza
  CT57 Sensibilidade co medio
  CT58 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  CT59 Capacidade de traballo individual
  CT60 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000