Guia docente 2023_24
Facultade de Fisioterapia
Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia
 Materias
  Metodoloxía da investigación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas O exame constará dun conxunto de preguntas claras e precisas, ás que o alumnado deberá responder escollendo unha opción entre unha serie de alternativas. 40 A1
A3
B2
B4
B6
C1
C7
C8
D2
D4
D8
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumnado debe ser capaz de recoñecer, describir, organizar e analizar os elementos constitutivos dos problemas plantexados para idear estratexias que permitan obter, de forma razoada, unha solución contrastada e segundo uns criterios preestablecidos. Avaliarase a capacidade do alumnado para analizar e resolver problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 40 A2
B2
B4
B6
C1
C7
C8
D2
D4
D8
Traballo O alumnado deberá realizar un traballo no que se integrarán os contidos da materia. 20 A1
A3
B2
B4
B6
C1
C2
C7
C8
D2
D4
D8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A resolución de problemas suporá o 40% da nota final e consistirá na resolución de exercicios prácticos que se estruturarán en dous bloques e deberán ser aprobados de forma autónoma.

A proba obxectiva representa o 40% da nota final e consistirá nunha proba tipo test que se estrutura en dous bloques e que debe superarse de forma independente.

Para aprobar a materia é necesario superar a resolución de problemas, a proba obxectiva e o traballo da materia de forma autónoma.

O alumnado poderá solicitar a renuncia á avaliación continua comunicándoo ao coordinador da materia no prazo establecido.

De ser así, a avaliación será 50% Resolución de problemas e 50% proba obxectiva.

Para superar a materia, o alumnado debe ter superado de forma autónoma todos os apartados de avaliación e ter asistido ao 80% das clases prácticas. A non asistencia ás prácticas supón a perda á avaliación continua.

O alumnado que teña algunha das partes aprobadas conservará a parte superada para a seguinte convocatoria dentro do mesmo curso académico.

2a oportunidade

Os estudantes poden examinar o 100% da materia con dúas probas: 50% Resolución de problemas e 50% proba obxectiva.

Para aprobar a materia, o alumnado deberá superar de forma autónoma o exame teórico e práctico.

En calquera das convocatorias, se o alumnado obtén unha nota numérica superior a 5, pero non reúne os requisitos establecidos para superar a materia, terá unha nota de 4,5 (non superado). En caso de cualificación inferior, darase a cualificación obtida.

A resolución de problemas suporá o 50% da nota final e consistirá na resolución de exercicios prácticos que se estruturarán en dous bloques e deberán ser aprobados de forma autónoma.

A proba obxectiva supón o 50% da nota final e consistirá nunha proba tipo test que se estrutura en dous bloques e que debe superarse de forma independente.

Consideracións:

Requírese do alumnado que curse esta materia unha conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (i.e. copia e/ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecemento ou destreza alcanzado por un/a alumno/a en calquera tipo de proba, informe ou traballo deseñado con este propósito. As condutas fraudulentas poderán supor suspender a materia durante un curso completo levará un rexistro interno destas actuacións para que, en caso de reincidencia, póidase solicitar a apertura dun expediente disciplinario no reitorado.

Compromiso ético:

O alumnado debe presentar un comportamento ético adecuado. En caso dun comportamento non ético (copia de seminarios, plaxio de traballos, e uso de equipos electrónicos non autorizados, e outros), que impidan o desenvolvemento correcto das actividades docentes, considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia, e neste caso a súa cualificación no curso académico actual será de suspenso (0,0). Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).

Gravación de imaxe e/ou audio: Salvo autorización expresa por parte do profesor, non estará permitida a gravación, total ou parcial, tanto de son como de imaxe, das clases maxistrais, seminarios ou prácticas da materia, conforme as previsións da Lei de Propiedade Intelectual, da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e da Lei Orgánica de Protección Civil do Dereito á Honra, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe. En función, no seu caso, do uso posterior que se lle dese, a gravación non consentida pode dar orixe a responsabilidades civís, disciplinarias, administrativas e, eventualmente, penais.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000