Guia docente 2023_24
Facultad de Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Guión e deseño transmedia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Proxecto O alumno traballara en equipo e deberán presentar un proxecto transmedia organico como parte do aprendizaxe da material 40 A4
B3
C11
C20
C22
Observación sistemática Os alumnos realizan de forma periódica en grupo, prácticas sinxelas sobre o coñecemento que van adquirindo. 20 D1
D4
Exame de preguntas obxectivas Para avaliar os coñecementos teórico practivos os aluno poderan optar por facer unha proba de preguntas obxectivas o un traballo de investigación sobre algún aspecto da materia. 40 A3
A5
B2
C1
D3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 alumno optará a dous tipos de calificación: avaliación continua e avaliación global

O alumnado deberá informar ao docente da súa renuncia expresa ao sistema de avaliación continúa no prazo establecido polo centro para tal fin, axuntado cuberto e asinado o documento habilitado para tal fin.

1- Avaliación continua. Aplicaránse as porcentaxes e conceptosanteriores (Exame, Observación sistemática e Proxecto), coas seguintesconsideracións:

Aasistencia ás clases non será obrigatoria nin puntuará na calificación final.Agora ben, posto que a realización / presentación das prácticas(observación sistemática) puntúa, si un alumno non acode á clase práctica paradefendela, e a práctica non é correcta, perderá a calificación.

Nasegunda convocatoria (xullo) aplicaránse os mesmos criterios de calificación,aínda que as prácticas (Observación sistemática) e o Proxecto, non serán re-avaliados, manténdose a calificación daprimeira edición. O alumno terá que mellorar o seu calificación mediante oexame e/ou un proxecto individual.

2. Avaliación global -De acordo ao establecido no Estatuto do Estudante da Universidade de Vigo, oalumno que non opte pola modalidade de avaliación continua, terá dereito a unhaproba global nas datas que a Facultade determine. Será unha proba única e queterá unha calificación entre 0 e 10, igual que na avaliación continua.

A proba de avaliación global realizarase na data e horarios previstos polo centro no calendario de exames oficial. O estudante deberá superar todas e cada unha das probas de avaliación previstas que se detallan a continuación obtendo unha cualificación mínima de 5 puntos en cada unha delas. 

Esta modalidade consistirá nunha parte teórica (40% da calificación), e dous prácticas elaboración do proxecto (40% da calificación), e presentación do mesmo (20%).

  1. A parte teórica incluirá as mesmas preguntas curtas que na modalidade de avaliación continua (20% da calificación) e outra parte de desenvolvemento dun tema do programa (20% da calificación).
  2. A parte práctica consistirá no deseño dun proxecto transmedia orgánico. (40%). que deberá entregar o día da proba teórica. 
  3. Deberá facerse unha presentación oral do proxecto. (20%). Será despois do exame téorico.  

Na segunda convocatoria (xullo)
aplicaránse os mesmos criterios de calificación.smedia orgánico. 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000