Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes posúan e comprendan coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinal no desenvolvemento e / ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa sua área de estudo
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse a a complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados de un modo claro e sen ambigüidades
  CB5 Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade para comprender os fundamentos biolóxicos, químicos, físicos, matemáticos e dos sistemas de representación necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional, así como para identificar os diferentes elementos bióticos e físicos do medio forestal e os recursos naturais renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamentos no ámbito forestal.
  CG2 Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e recursos forestais, incluíndo as paisaxes.
  CG3 Coñecemento dos procesos de degradación que afecten os sistemas e recursos forestais (contaminación, pragas e enfermidades, incendios, etc.) e capacidade para o uso das técnicas de protección do medio forestal, de restauración hidrolóxico forestal e de conservación da biodiversidade.
  CG4 Capacidade para avaliar e corrixir o impacto ambiental, así como aplicar as técnicas de auditoría e xestión ambiental.
  CG5 Coñecemento das bases da mellora forestal e capacidade para a súa aplicación práctica á produción de planta e a biotecnoloxía.
  CG6 Capacidade para medir, inventariar e avaliar os recursos forestais, aplicar e desenvolver as técnicas selvícolas e de manexo de todo tipo de sistemas forestais, parques e áreas recreativas, así como as técnicas de aproveitamento de produtos forestais maderables e non maderables
  CG7 Capacidade para resolver os problemas técnicos derivados da xestión dos espazos naturais.
  CG8 Capacidade para xestionar e protexer as poboacións de fauna forestal, con especial énfase nas de carácter cinexético e piscícola.
  CG9 Coñecementos de hidráulica, construción, electrificación, camiños forestais, maquinaria e mecanización necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación.
  CG10 Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificación do territorio, así como os criterios e indicadores da xestión forestal sustentable no marco dos procedementos de certificación forestal.
  CG11 Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das materias primas forestais maderables e non maderables, así como das tecnoloxías e industrias destas materias primas.
  CG12 Capacidade de organización e planificación de empresas e outras institucións, con coñecemento das disposicións lexislativas que lles afectan e dos fundamentos do márketing e comercialización de produtos forestais.
  CG13 Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implementar e interpretar proxectos e plans, así como para redactar informes técnicos, memorias de recoñecemento, valoracións, peritaxes e taxacións.
  CG14 Capacidade para entender, interpretar e adoptar os avances científicos no campo forestal, para desenvolver e transferir tecnoloxía e para traballar nunha contorna multilingüe e multidisciplinar
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecemento das técnicas de representación. Capacidade de visión espacial. Normalización. Debuxo topográfico. Programas informáticos de interese en enxeñaría: deseño asistido por ordenador.
  CE2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, campos e ondas e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría.
  CE3 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; cálculo diferencial e integral. Coñecementos básicos sobre ordenadores, sistemas operativos, bases de datos, programación e programas de cálculo de uso en enxeñaría.
  CE4 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e do marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  CE5 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos, algorítmica numérica, xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral.
  CE6 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da termodinámica e o electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  CE7 Coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
  CE8 Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal na enxeñaría.
  CE9 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: hidráulica forestal; hidroloxía e restauración hidrolóxico-forestal.
  CE10 Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía. Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ciencias do medio físico: xeoloxía, edafoloxía e climatoloxía.
  CE11 Aptitude para aplicar os coñecementos sobre estatística e optimización. Programas informáticos estatísticos de interese en enxeñaría.
  CE12 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ecoloxía forestal
  CE13 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: zooloxía e entomoloxía forestais; fundamentos biolóxicos do ámbito animal na enxeñaría.
  CE14 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: electrotecnia e electrificación forestais.
  CE15 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: botánica forestal.
  CE16 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: topografía e reformulacións. Sistemas de información xeográfica e teledetección. Programas informáticos de tratamento de datos espaciais.
  CE17 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de silvicultura.
  CE18 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: construcións forestais e vías forestais.
  CE19 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: avaliación e corrección do impacto ambiental; recuperación de espazos degradados.
  CE20 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: maquinaria e mecanización forestais.
  CE21 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: repoboacións forestais. Xardinería e viveiros. Mellora forestal
  CE22 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: metodoloxía, organización e xestión de proxectos.
  CE23 Capacidade de coñecer, comprender e utilizar os principios da explotación forestal e subministración de materias primas na industria forestal.
  CE24 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: dasometría e inventariación forestal, ordenación de montes.
  CE25 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: lexislación e certificación forestal; socioloxía e política forestal.
  CE26 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: procesos industriais xiloenerxéticos.
  CE27 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: prevención e loita contra incendios forestais.
  CE28 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: estrutura anatómica interna e propiedades macroscópicas da madeira.
  CE29 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios dos procesos de primeira transformación da madeira e os principios de: materias primas forestais non madeireiras; procesos industriais de produtos non madeireiros: cortiza, resina, aceites esenciais.
  CE30 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: coñecemento dos principios básicos dos procesos de segunda transformación da madeira.
  CE31 Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, descortizado e trituración da madeira.
  CE32 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ordenación e planificación do territorio. Paisaxismo forestal.
  CE33 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión de caza e pesca. Sistemas acuícolas.
  CE34 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: enfermidades e pragas forestais.
  CE35 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: pascicultura e sistemas agroforestais.
  CE36 Capacidade para resolver problemas técnicos derivados da xestión de espazos naturais. Conservación da biodiversidade.
  CE37 Coñecementos dos principios básicos da transformación química da madeira e os seus procesos industriais, en particular celulosa e papel.
  CE38 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de xestión ambiental da industria forestal.
  CE39 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de control de calidade na industria forestal.
  CE40 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: seguridade e hixiene industrial.
  CE41 Capacidade para a realización das tarefas profesionais propias da titulación no campo do traballo individual e en equipo, aplicando, según sexa a práctica en cuestión, algunha/s das técnicas e aptitudes que, a modo de exemplo e sen ser excluíntes, se citan na memoria de verificación.
  CE42 Capacidade para realizar un traballo orixinal para ser presentado e defendido ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no campo das tecnoloxías específicas da Enxeñaría Forestal, de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas nas ensinanzas e materias da carreira.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos diferentes campos do coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria
  CT2 Capacidade de comunicación oral e escrita en español ou en inglés
  CT3 Capacidade de comunicarse oralmente e por escrito específicamente en lingua galega
  CT4 Sostenibilidade e compromiso ambiental
  CT5 Capacidade para a xestión da información, análise e síntese
  CT6 Capacidade de organización e planificación
  CT7 Habilidade no uso de ferramentas informáticas e TIC.
  CT8 Capacidade para resolver problemas, razoamento crítico e toma de decisións
  CT9 Capacidade de traballo en equipo, habilidades en relacións interpersoais e liderado.
  CT10 Aprendizaxe autónoma.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000