Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Xestión de espazos protexidos e biodiversidade
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliarase mediante exames de resposta curta. 65
Saídas de estudo Avaliaranse no exame da materia mediante preguntas específicas. 5
Traballo tutelado Avaliaranse no exame da materia mediante preguntas específicas ou ben mediante traballos escritos. 10
Prácticas con apoio das TIC Avaliaranse no exame da materia mediante preguntas específicas ou ben mediante traballos. 10
Resolución de problemas e/ou exercicios Forman parte do exame escrito da materia 0
Traballo Entrega dun traballo monográfico sobre o libro "A sand county almanac", de Aldo Leopold. O traballo debe ser entregado un mes antes da data do exame. Debe consistir nun resumo do libro e dun apartado de análise personal do mesmo. 10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As competencias da materia serán availadas no exame escrito.

A asistencia ás prácticas é obrigatoria. A ausencia inxustificada a más dunha práctica implica unha avaliación negativa.

O traballo monográfico sobre o libro de Aldo Leopold é condición imprescindible para a avaliación, e debe entregarse como máximo dúas semanas antes do exame.