Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Dirección e xestión de proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Memoria de prácticas de laboratorio 25 CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT8
CT11
CT13
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización de probas parciais e dun exame final de avaliación continua 50 CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT11
CT13
Presentación Presentación en clase do traballo grupal desenvolvido. 25 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A nota mínima a alcanzar no exame final de avaliación continua será de 4.0 para poder superar a materia. No caso de non alcanzar dita nota a nota final será a resultante do mínimo da nota media de EC e de 4.0. Segunda edición da acta: O/as alumno/as que non superen a materia na primera edición da acta realizarán un exame extraordinario que terá o mesmo formato e os mesmos requisitos que o exame ordinario. Na avaliación extraordinaria, realizarase un exame en tres partes que suporá a puntuación completa da avaliación: resposta curta, resposta longa (desenvolvemento), e problemas. 

Na súa condición de estudante da Universidade de Vigo, o Estatuto do Estudante Universitario, aprobado polo Real Decreto 1791/2010 de 30 de decembro, establece no seu artigo 12, punto 2d, que o estudante universitario ten o deber de "abstenerse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade". Por iso, espérase que o alumno teña un comportamento ético adecuado. Si detectásese un comportamento pouco ético durante o curso (copia, plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados ou outros), penalizarase ao alumno cunha nota de 0,0 na proba escrita ou entregable onde se detectase devandita fraude.

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da EEAE atópase publicado na páxina web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000