Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Dirección e xestión de proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Memoria de prácticas de laboratorio 25 CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT8
CT11
CT13
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización de probas parciais e dun exame final de avaliación continua 50 CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT11
CT13
Presentación Presentación en clase do traballo grupal desenvolvido. 25 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT11
CT12
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da EEAE atópase publicado na páxina web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames 

Primeira edición de actas 

(1) Estudantes que seguen o curso por Avaliación Continua:  

Para poder superar a materia na primeira edición de actas, mediante Avaliación Continua, será necesario: 

-Unha nota, no exame final de avaliación continua, non inferior a 4.0.  

-Entregar todas as prácticas e traballos da materia obtendo, como mínimo, unha nota de 3 en cada un deles.  

No caso de non cumprir ditas condicións a nota final será a resultante do mínimo da nota media de EC e de 4.0. 

(2) Estudante que, tras unha autorización por parte do profesorado, renuncien á Avaliación Continua:  

A avaliación do curso na primeira edición de acta realizarase, por defecto, mediante a Avaliación Continua. 

Os estudantes que teñan unha xustificación poderán renunciar oficialmente á avaliación continua e realizar un só exame final, na data oficial. A nota obtida neste exame representará o 100% da nota final. O alumno deberá superar o 5 neste exame. Este exame pode ter unha parte para realizar nunha sala de computadores e / ou laboratorio. 

 A renuncia á avaliación continua debe facerse durante o primeiro mes de clase. Durante este período, presentarase o xustificante ao coordinador da materia para a súa avaliación. 

Segunda edición de actas. 

Os alumnos que non superasen a materia na primeira edición de actas poderán realizarán un exame que supoñerá o 100% da nota. Este exame pode ter unha parte para realizar nunha sala de computadores e / ou laboratorio. 

O Estatuto do Estudante Universitario, establece que o estudante universitario ten o deber de "absterse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade". Por iso, espérase que o alumno teña un comportamento ético adecuado. Se se detectase un comportamento pouco ético durante o curso (copia, plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados ou outros), penalizarase ao alumno cunha nota de 0,0 na proba escrita ou entregable onde se detectase devandita fraude

.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000