Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Transporte aéreo e sistemas embarcados
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Realizarase un exame final sobre os contidos. 80 CG1
CG7
CE14
CE19
CE21
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT13
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Realizarase un informe de prácticas/traballo 20 CG1
CG7
CE14
CE19
CE21
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro do EEAE está publicado na páxina web da Escola (normalmente, en http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames)

   Primeira edición de acta (avaliación continua):

- Para que a avaliación do exame de avaliación continua se realice na "primeira edición do informe", o alumno deberá ter asistido a todas as prácticas e realizar todas as entregas requiridas de prácticas de laboratorio e traballos supervisados ​​(no caso deste último), nas datas indicadas; Ademais, será necesario que a nota media das entregas supere 4 de cada 10.

- A nota mínima a acadar no exame de avaliación continua será de 4 sobre 10 para poder pesar o exame, traballo supervisado (no caso de facerse este último) e prácticas. No caso de non alcanzar a devandita cualificación, a nota final será o resultado do mínimo da nota media de CE e 4,0.

- Para aprobar a materia en avaliación continua na primeira edición das actas, debes superar unha nota ponderada (exame, traballo, práctica) de 5 sobre 10. O exame pode consistir en preguntas de elección múltiple e / ou preguntas curtas e / ou preguntas. de desenvolvemento.

 Segunda edición de acta:

- Os estudantes que non superasen a materia na primeira edición da acta realizarán un exame extraordinario que terá o mesmo formato e os mesmos requisitos que o exame ordinario da primeira edición da acta. Para superar a materia, a nota mínima ponderada entre exame e memorias será de 5 sobre 10, sendo preciso que a calificación deste exame supere o 4 sobre 10.

Como estudante da Universidade de Vigo, o Estatuto dos estudantes universitarios, aprobado polo Real decreto 1791/2010 do 30 de decembro, establece no seu artigo 12, punto 2d, que o estudante universitario ten o deber de "absterse de o uso ou a cooperación en procedementos fraudulentos en probas de avaliación, nos traballos realizados ou en documentos universitarios oficiais ”. Por iso, espérase que o alumno teña un comportamento ético adecuado. Se se detecta un comportamento non ético durante o curso (copia, plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados ou outros), o alumno será penalizado cunha nota de 0.0 na proba escrita ou entregable onde se detecte tal

fraude.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000