Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Física: Física I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Metodoloxías baseadas en investigación Os alumnos exporán no aula o resultado das súas investigacións. Pode contar ata un 10% da nota final.
(Opcional)
10 CT4
CT6
Prácticas de laboratorio Para superar a asignatura é necesario realizar as prácticas de laboratorio. Se avaliarán mediante avaliación continua durante a realización das prácticas e a entrega de resultados. A nota das prácticas pode contar ata un 15% de a nota como máximo.
(Obrigatoria)
15 CE2
CT4
CT6
Exame de preguntas de desenvolvemento Haberá un exame onde se evaluará o aprendido a través de problemas e cuestións e poderá valer ata un 60% da nota final. A nota do exame deberá ser de 5 sobre 10 para poder aprobar a asignatura.
En caso contrario o alumno estará suspenso.
(Obrigatorio)
60 CG2
CE2
CT4
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios Os problemas resoltos por os alumnos poderán valer ata un 15% da nota final.
(Opcional)
15 CE2
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O sistema de avaliación de segunda oportunidade é o mesmo que o de primeira oportunidade , manténdose as cualificacións obtidas correspondentes á resolución de problemas e/ou exercicios e ás prácticas.Datas de avaliación: O calendario de exames aprobado oficialmente pola Xunta de Centro atópase publicado na páxina web
http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames 

Deberán realizarse as prácticas de laboratorio para poder presentase a convocatoria de segunda oportunidade.

Aqueles alumnos ou alumnas que non poidan asistir ás clases deberán avisar ó profesor. Neste caso o exame contará un 85% da nota e as prácticas un 15%. 

En resumo: 
 Do 100% da nota da materia temos: 
 - Exame: ata un 60% E necesario ter un 5 sobre 10 no examen para aprobar a asignatura. 
 - Exercicios: ata un 15%


- Prácticas de laboratorio: ata un 15% 
 - Traballos de investigación: ata un 10% 

 Avaliación para alumnos que non opten por una avaliación continua:  
- Exame: ata un 85% debe sacarse un mínimo de 5 sobre 10 para aprobar a asignatura. 
- Prácticas de laboratorio: ata un 15% 

 MOI IMPORTANTE:Para poder sumar todas as porcentaxes, o alumno o a alumna debe sacar como mínimo 5 na nota final do exame. No caso de non chegar ao 5 no exame, a nota que figurará na acta será a nota do exame. A duración do exame final será de 2.5 horas aproximadamente.O alumnado suspenso en primeira oportunidade ou non asistente as clases poderáse presentar na convocatoria de segunda oportunidade sempre que haxa realizado as prácticas de laboratorio.

En casos especiais en que por razóns xustificadas e previamente comunicadas, os alumnos non poden asistir ás prácticas e participar na avaliación continua. O 100% da nota corresponderá a un exame final no que se avaliarán todas as competencias da materia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000